SFS 2011:707 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna;

110707.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter
vid utlandsmyndigheterna;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:691) om avgifter

vid utlandsmyndigheterna

dels att bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande ly-

delse.

4 §

1

Bestämmelser om avgift för prövning av ansökan om visering enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli
2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)

2

finns i den förordningen. Avgift ska inte tas ut för prövning av ansökan om
visering för en utlänning som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716), 4 kap. 16 § eller 5 kap. 2 § första stycket 4 utlänningsför-
ordningen (2006:97).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Tidigare 4 § upphävd genom 2001:535.

2 EUT L 243, 15.9.2009, s. 1 (Celex 32009R0810).

SFS 2011:707

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:707

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bilaga

3

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Visering

Visering enligt 3 kap. 4 § utlänningslagen (2005:716)

Visering för inresa och vistelse
i Sverige ........................................................................................ 60 euro
Visering för utlänning som med stöd av ett särskilt
regeringsbeslut överförs till Sverige............................................. utan avgift
Visering för studerande vid Världssjöfartsuniversitetet
i Malmö......................................................................................... utan avgift
Visering för studerande som av Sida, annan svensk
organisation eller mellanfolklig organisation fått
stipendier för studier i Sverige...................................................... utan avgift
Visering för barn under sex år ...................................................... utan avgift
Visering för skolelever, högskolestuderande, forskarstuderande
och medföljande lärare som företar resor för studier eller
utbildning...................................................................................... utan avgift
Visering för forskare som avser att bedriva forskning inom
den europeiska unionen ................................................................ utan avgift
UD-visering .................................................................................. utan avgift

3 Senaste lydelse 2011:201. �ndringen innebär bl.a. att underrubriken ⬝Enhetlig vise-
ring⬝ och innehållet under den underrubriken tas bort.