SFS 2011:708 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

110708.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna
förvaltningsdomstolars behörighet m.m.;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1977:937) om allmänna

förvaltningsdomstolars behörighet m.m. ska införas en ny paragraf, 7 f §, av
följande lydelse.

7 f §

Beslut om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska tas

upp av Förvaltningsrätten i Göteborg i dess egenskap av migrationsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:708

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011