SFS 2011:711 Lag om certifiering av vissa naturgasföretag

110711.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om certifiering av vissa naturgasföretag;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om certifiering av transmissions-

nätsoperatörer. Det som sägs i lagen om en transmissionsnätsoperatör gäller
även den som har det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt upp-
rätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det nationella naturgassys-
temet.

Bestämmelser om certifiering finns även i artikel 3 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för
tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning
(EG) nr 1775/2005

3.

Definitioner

2 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som

i naturgaslagen (2005:403).

Med tredje land avses länder utanför Europeiska ekonomiska samarbets-

området (EES-området).

Tillsyns- och beslutsmyndighet

3 §

Den myndighet som utövar tillsyn över att 3 kap. 2�2 d §§ natur-

gaslagen (2005:403) följs är tillsynsmyndighet enligt denna lag.

4 §

Frågor om certifiering enligt denna lag prövas av tillsynsmyndigheten.

1 Prop. 2010/11:70, bet. 2010/11:NU21, rskr. 2010/11:275.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om ge-
mensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv
2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94, Celex 32009L0073).

3 EUT L 211, 14.8.2009, s. 36 (Celex 32009R0715).

SFS 2011:711

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:711

2 kap. Krav på certifiering

1 §

En transmissionsnätsoperatör får inte bedriva överföring av naturgas i

en högtrycksledning eller ett nät som i huvudsak består av högtrycksledning-
ar utan certifiering enligt denna lag. Detta gäller inte högtrycksledning som
huvudsakligen används i samband med lokal distribution av naturgas.

�ven den som har det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt

upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas i det nationella natur-
gassystemet ska vara certifierad.

2 §

Certifiering får beviljas efter ansökan av den som avser att bedriva

överföring av naturgas i högtrycksledning eller har det övergripande ansva-
ret för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av
naturgas i det nationella naturgassystemet, om kraven i 3 kap. 2�2 d §§
naturgaslagen (2005:403) är uppfyllda.

I fråga om en person från tredje land, eller ett företag som kontrolleras av

eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera personer från tredje
land, krävs vidare att en certifiering inte äventyrar en trygg energiförsörjning
i någon medlemsstat i Europeiska unionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om krav för certifiering när det gäller en sådan person
eller ett sådant företag som avses i andra stycket.

3 kap. Certifiering i förhållande till EES-området

Anknytning till tredje land

1 §

Om certifiering begärs av en person från tredje land eller ett företag

som kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera
personer från tredje land, gäller bestämmelserna i 4 kap. i stället för bestäm-
melserna i detta kapitel.

Inledande prövning

2 §

En fråga om certifiering ska behandlas skyndsamt. Om tillsyns-

myndigheten inte har meddelat ett beslut i frågan inom fyra månader från det
att en fullständig ansökan kom in till myndigheten, ska myndigheten anses
ha beviljat certifiering.

En certifiering ska gälla först från det att tillsynsmyndigheten har med-

delat ett sådant slutligt beslut som avses i 4 §.

Ett beslut om certifiering får förenas med villkor. Dessa ska framgå av

beslutet.

3 §

Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål anmäla en certifiering enligt

2 § till Europeiska kommissionen och förse kommissionen med alla rele-
vanta uppgifter om certifieringen.

Tillsynsmyndighetens slutliga beslut

4 §

Av artikel 3.2 i förordning (EG) nr 715/2009 framgår att tillsyns-

myndigheten ska anta sitt slutliga beslut i fråga om certifiering inom två må-

background image

3

SFS 2011:711

nader efter mottagandet av ett yttrande från Europeiska kommissionen och
att beslutet och kommissionens yttrande ska offentliggöras tillsammans.

I ett beslut om certifiering ska det anges att beslutet kan komma att ändras

eller upphävas efter begäran av Europeiska kommissionen.

Omprövning av certifiering

5 §

En certifierad transmissionsnätsoperatör ska till tillsynsmyndigheten

anmäla planerade transaktioner som har betydelse för bedömningen av om
transmissionsnätsoperatören uppfyller kraven i 3 kap. 2�2 d §§ naturgas-
lagen (2005:403).

6 §

Tillsynsmyndigheten ska ompröva en certifiering

1. efter en anmälan enligt 5 §,
2. efter en begäran från Europeiska kommissionen, eller
3. om det annars finns anledning att anta att en transmissionsnätsoperatör

inte uppfyller kraven i 3 kap. 2�2 d §§ naturgaslagen (2005:403).

7 §

Tillsynsmyndigheten ska återkalla en certifiering, om transmissions-

nätsoperatören inte längre uppfyller kraven i 3 kap. 2�2 d §§ naturgaslagen
(2005:403).

8 §

Ett omprövningsärende ska handläggas skyndsamt. Om tillsyns-

myndigheten inte har meddelat ett beslut i ärendet inom fyra månader från
det att en anmälan enligt 5 § eller en begäran från Europeiska kommissionen
kom in till myndigheten, ska certifieringen anses bestå.

Om certifieringen inte återkallas vid en prövning enligt första stycket, ska

tillsynsmyndigheten utan dröjsmål anmäla detta till Europeiska kommissio-
nen och förse kommissionen med alla relevanta uppgifter i ärendet.

I artikel 3.2 i förordning (EG) nr 715/2009 finns bestämmelser som gäller

tillsynsmyndighetens slutliga beslut i omprövningsärendet.

Begäran om uppgifter

9 §

Europeiska kommissionen och tillsynsmyndigheten får begära att från

en transmissionsnätsoperatör eller ett företag som bedriver produktion av
eller handel med naturgas få de upplysningar och få ta del av de handlingar
som de anser behövas för att förutsättningarna för certifiering ska kunna
bedömas.

4 kap. Certifiering i förhållande till tredje land

Inledande prövning

1 § Om certifiering begärs av en person från tredje land eller ett företag
som kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolleras av en eller flera
personer från tredje land, ska tillsynsmyndigheten anta ett utkast till beslut i
certifieringsfrågan inom fyra månader från det att en fullständig ansökan
kom in till myndigheten.

background image

4

SFS 2011:711

Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål skicka utkastet till Europeiska

kommissionen tillsammans med all relevant information i ärendet.

2 §

Tillsynsmyndigheten ska begära ett yttrande från Europeiska kommis-

sionen om huruvida

1. den verksamhet som certifieringen avser uppfyller kraven i 3 kap. 2�2 d §§

naturgaslagen (2005:403), och

2. en certifiering kan äventyra en trygg energiförsörjning till Europeiska

unionen.

Tillsynsmyndighetens slutliga beslut

3 §

Tillsynsmyndigheten ska meddela ett slutligt beslut i frågan om certi-

fiering inom fyra månader från det att Europeiska kommissionen har tagit
emot en begäran enligt 2 §. Om kommissionen, när den utarbetar sitt ytt-
rande, begär in synpunkter från byrån för samarbete mellan energitillsyns-
myndigheter, en medlemsstat eller berörd part, ska tiden i stället vara sex
månader.

I ett beslut om certifiering ska det anges att beslutet kan komma att ändras

eller upphävas efter begäran av Europeiska kommissionen.

4 §

En certifiering ska gälla från det att tillsynsmyndigheten har meddelat

beslut enligt 3 §.

Omprövning av certifiering

5 §

En transmissionsnätsoperatör ska till tillsynsmyndigheten anmäla

omständigheter som kan leda till att en eller flera personer från tredje land
får kontroll över transmissionsnätsoperatören eller dennes transmissions-
ledningar.

6 §

Tillsynsmyndigheten ska ompröva certifieringen efter en anmälan

enligt 5 §.

I ett omprövningsärende ska 1�3 §§ tillämpas. Det som föreskrivs där om

ansökan ska då i tillämpliga delar gälla i fråga om en anmälan enligt 5 §.

7 §

Tillsynsmyndigheten ska återkalla en certifiering om kraven enligt

2 kap. 2 § inte längre är uppfyllda.

5 kap. Tillsyn och överklagande

Tillsyn

1 §

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över att transmissionsnätsopera-

törer följer denna lag.

2 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att

denna lag ska följas. Ett föreläggande får förenas med vite.

background image

5

SFS 2011:711

�verklagande

3 §

Följande beslut av tillsynsmyndigheten får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol:

1. beslut att inte bevilja certifiering enligt 3 kap.,
2. beslut om villkor som meddelas i samband med att tillsynsmyndigheten

avgör ärendet enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 715/2009,

3. beslut att återkalla en certifiering enligt 3 kap., och
4. beslut om föreläggande enligt 2 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

4 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 kap. att inte bevilja certifiering

eller att återkalla en certifiering får överklagas hos regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 2 § andra stycket, 3 kap. 1 §, 4 kap. och 5 kap.

4 § tillämpas i ärenden där ansökan eller anmälan kommer in till tillsyns-
myndigheten efter den 2 mars 2013.

3. En transmissionsnätsoperatör får fortsätta att bedriva överföring av

naturgas i högtrycksledning till och med utgången av augusti månad 2011
eller, om transmissionsnätsoperatören har ansökt om certifiering före den
tidpunkten, till dess att ett slutligt beslut i frågan om certifiering har vunnit
laga kraft trots att kravet i 2 kap. 1 § inte är uppfyllt.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011