SFS 2011:712 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

110712.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om ellagen (1997:857)3

dels att 5 kap. 18 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 5 kap. 18 § ska utgå,
dels att 1 kap. 5 a §, 2 kap. 10 §, 3 kap. 1 a och 17 §§, 5 kap. 3, 10�17, 20

och 21 §§, 8 kap. 6 och 9 §§ och 12 kap. 1, 1 a och 3 §§ ska ha följande
lydelse,

dels att det i lagen ska införas nitton nya paragrafer, 1 kap. 5 b §, 3 kap.

1 f�1 k, 17 a och 23 §§, 11 kap. 13�20 §§, 12 kap. 1 b och 14 §§, samt när-
mast före 3 kap. 23 §, 11 kap. 13 och 15�20 §§ och 12 kap. 14 § nya rubriker
av följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 5 kap. 19 § ska införas en ny rubrik som

ska lyda ⬝Verkan av beslut⬝.

1 kap.

5 a §

4

Med intäktsram avses i denna lag de samlade intäkter som en nät-

koncessionshavare högst får uppbära från nätverksamheten under en till-
synsperiod.

5 b §

Med stamnätsföretag avses i denna lag den som innehar nät-

koncession för stamnätet eller största delen därav.

2 kap.

10 §

5

Nätkoncession får beviljas endast den som från allmän synpunkt är

lämplig att utöva nätverksamhet. Nätkoncession för område får beviljas
endast den som dessutom är lämplig att bedriva nätverksamhet inom det
begärda området.

Nätkoncession för en utlandsförbindelse får beviljas och innehas av endast

ett stamnätsföretag eller en juridisk person där ett sådant företag har ett

1 Prop. 2010/11:70, bet. 2010/11:NU21, rskr. 2010/11:275.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv
2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072).

3 Senaste lydelse av 5 kap. 18 § 2009:892.

4 Senaste lydelse 2009:892.

5 Senaste lydelse 1998:1651.

SFS 2011:712

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:712

bestämmande inflytande. Nätkoncession får dock beviljas även andra om led-
ningen är av mindre betydelse för det samlade överföringsnätet till utlandet.

3 kap.

1 a §

6

En juridisk person som bedriver nätverksamhet får inte bedriva pro-

duktion av eller handel med el. Ett stamnätsföretag får inte heller bedriva
produktion av eller handel med naturgas.

Utan hinder av första stycket får produktion av el bedrivas tillsammans

med nätverksamhet av samma juridiska person, om produktionen

1. uteslutande är avsedd att täcka nätförluster, eller
2. sker tillfälligt i syfte att ersätta utebliven el vid elavbrott.

1 f §

Ett stamnätsföretag ska vara oberoende av företag som bedriver pro-

duktion av eller handel med el eller naturgas.

1 g §

Den som ensam eller tillsammans med någon annan utövar kontroll

över ett företag som bedriver produktion av eller handel med el eller natur-
gas, får inte utöva kontroll över eller någon rättighet gentemot ett stam-
nätsföretag.

Den som ensam eller tillsammans med någon annan utövar kontroll över

ett stamnätsföretag, får inte utöva kontroll över eller någon rättighet gentemot
ett företag som bedriver produktion av eller handel med el eller naturgas.

Den som ensam eller tillsammans med någon annan får utse ledamöter till

styrelsen eller motsvarande organ hos ett stamnätsföretag, får inte utöva kon-
troll över eller någon rättighet gentemot ett företag som bedriver produktion
av eller handel med el.

1 h §

Det som anges i 1 g § gäller inte kontroll eller rättighet som utövas

av staten genom regeringen.

Det som anges i 1 g § första och andra styckena om företag som bedriver

produktion av eller handel med el gäller inte en elanvändare som själv produ-
cerar eller levererar el eller ensam eller tillsammans med någon annan kon-
trollerar ett företag som bedriver sådan verksamhet, förutsatt att elanvändaren
är nettoförbrukare och värdet av den el som denne säljer till någon annan är
obetydligt i förhållande till övrig näringsverksamhet.

Vid tillämpningen av andra stycket ska elanvändaren anses vara netto-

förbrukare om den genomsnittliga elförbrukningen är större än produktionen
per år räknat. I produktionen ska vid beräkningen ingå den el elanvändaren
själv producerar och dennes andel i den el som produceras av ett företag som
elanvändaren kontrollerar ensam eller tillsammans med någon annan.

1 i §

Bestämmelserna i 1 f och 1 g §§ hindrar inte att ett stamnätsföretag

bedriver sådan produktion av el som avses i 1 a § andra stycket eller ingår i
samma koncern som ett företag som bedriver produktion av el som uteslu-
tande är knuten till driften av stamnätsföretagets ledningsnät.

6 Senaste lydelse 2005:1110.

background image

3

SFS 2011:712

1 j §

En styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare eller annan

person med liknande ställning i ett stamnätsföretag får inte samtidigt ha en
motsvarande ställning i ett företag som bedriver produktion av eller handel
med el med undantag för ett sådant produktionsföretag som avses i 1 i §.

1 k §

Om ett stamnätsföretag ingår i en koncern där en annan del bedriver

produktion av eller handel med el, får åtgärder som vidtas av företag i koncer-
nen för att säkerställa att kraven i 1 f, 1 g och 1 j §§ är uppfyllda inte innebära
att personal eller kommersiellt känsliga uppgifter överförs från stamnätsföre-
taget till ett företag som bedriver produktion av eller handel med el.

17 §

7

Ett företag som bedriver nätverksamhet och som ingår i samma kon-

cern som ett företag som bedriver produktion av eller handel med el ska upp-
rätta en övervakningsplan och se till att planen följs.

Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder som ska vidtas för

att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på elmark-
naden. I planen ska särskilt anges de särskilda skyldigheter som de anställda
har för att detta mål ska uppnås.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela föreskrifter om innehållet i övervakningsplanen.

17 a §

Ett nätföretag som är skyldigt att upprätta en övervakningsplan

enligt 17 § ska utse en övervakningsansvarig, som självständigt ska bevaka
att planen upprättas och följs. Nätföretaget ska se till att den övervaknings-
ansvarige har de befogenheter och tillgång till den information som krävs för
att utföra uppdraget.

Den övervakningsansvarige ska årligen upprätta en rapport över de åtgär-

der som vidtagits enligt övervakningsplanen och ge in rapporten till nätmyn-
digheten. Nätföretaget ska offentliggöra rapporten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela föreskrifter om utseende av övervakningsansvarig och dennes upp-
gifter samt om offentliggörandet av den årliga rapporten.

Kommunikation med elanvändare och allmänheten

23 §

Om ett nätföretag och ett företag som bedriver produktion av eller

handel med el ingår i samma koncern, ska företagen när de vänder sig till
enskilda elanvändare eller allmänheten ange sin identitet på ett sådant sätt att
det tydligt framgår vilken verksamhet företaget bedriver.

5 kap.

3 §

8

Nätmyndigheten ska meddela beslut om fastställande av intäktsramen

senast två månader innan tillsynsperioden börjar.

Det ska framgå av beslutet vilka uppgifter och metoder som har använts

vid fastställandet av ramen.

7 Senaste lydelse 2005:404.

8 Senaste lydelse 2009:892.

background image

4

SFS 2011:712

10 §

9

På ansökan av nätkoncessionshavaren om omprövning kan nätmyn-

digheten ändra en fastställd intäktsram under tillsynsperioden, om det finns
omständigheter som bedöms medföra en väsentlig ökning av intäktsramen
vid en omprövning enligt 12 § eller om det annars finns särskilda skäl.

En ansökan om omprövning ska handläggas skyndsamt.

11 §

10

Nätmyndigheten ska ändra en fastställd intäktsram under tillsyns-

perioden om

1. den nätkoncessionshavare som beslutet gäller har lämnat oriktiga eller

bristfälliga uppgifter som i mer än ringa omfattning har inverkat på intäkts-
ramens storlek,

2. beslutet har fattats på ett uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag

och detta i mer än ringa omfattning har inverkat på intäktsramens storlek,
eller

3. det annars finns särskilda skäl.

12 §

11

En nätkoncessionshavare får inom fyra månader efter tillsyns-

periodens slut ansöka hos nätmyndigheten om att intäktsramen för perioden
ska ökas.

Ansökan ska handläggas skyndsamt.

13 §

12

Nätmyndigheten ska ompröva den fastställda intäktsramen efter till-

synsperiodens slut, om det finns skäl att anta att ramen är större än vad som
är motiverat av senare kända förhållanden och avvikelsen inte är ringa.

Om det inte finns särskilda hinder, ska ett beslut i frågan om ändring av

intäktsramen meddelas senast tio månader efter tillsynsperiodens slut. Om
nätmyndigheten avser att meddela beslut vid en senare tidpunkt, ska
nätkoncessionshavaren underrättas om det inom den nämnda tiden. Har en
sådan underrättelse inte skett får myndigheten inte meddela ett ompröv-
ningsbeslut som är till nackdel för nätkoncessionshavaren.

14 §

13

Vid omprövning enligt 12 eller 13 § ska nätmyndigheten kontrollera

om de antaganden som legat till grund för beslutet om fastställande av
intäktsram överensstämmer med det faktiska utfallet under perioden. Vid
bedömningen ska myndigheten tillämpa 6�9 §§ och utgå från de uppgifter
och metoder som myndigheten har använt vid fastställandet av intäktsramen
och som framgår av beslutet om fastställande.

15 §

14

Om en allmän förvaltningsdomstol har ändrat ett beslut om intäkts-

ram för en nätkoncessionshavare och grunden för ändring av det beslutet är
tillämplig även för en annan nätkoncessionshavare, ska nätmyndigheten,
efter ansökan av den senare nätkoncessionshavaren, ompröva det beslut om
intäktsram som gäller för denne.

9 Senaste lydelse 2009:892.

10 Senaste lydelse 2009:892.

11 Senaste lydelse 2009:892.

12 Senaste lydelse 2009:892.

13 Senaste lydelse 2009:892.

14 Senaste lydelse 2009:892.

background image

5

SFS 2011:712

En ansökan om omprövning ska ha kommit in till nätmyndigheten inom

tre månader efter det att domstolens avgörande vunnit laga kraft.

16 §

15

Nätmyndigheten ska ompröva ett beslut om intäktsramen för en till-

synsperiod, om myndigheten eller en allmän förvaltningsdomstol har beslu-
tat om ändring i fråga om en tidigare tillsynsperiod och det avgörandet har
vunnit laga kraft.

17 §

16

Om det finns särskilda skäl, får nätmyndigheten på ansökan av en

nätkoncessionshavare medge att delar av intäkter under tillsynsperioden tas
med i intäktsredovisningen först för senare perioder.

En ansökan enligt första stycket ska ha kommit in till nätmyndigheten

senast tre månader efter den tillsynsperiod då intäkterna uppkommit.

20 §

17

Om en nätkoncessionshavares samlade intäkter från nätverksam-

heten under tillsynsperioden har avvikit från intäktsramen, ska det belopp
med vilket intäkterna överstigit eller understigit intäktsramen minska res-
pektive öka ramen för den påföljande tillsynsperioden.

21 §

18

Om en nätkoncessionshavares samlade intäkter från nätverksam-

heten under tillsynsperioden har överstigit intäktsramen med mer än fem
procent, ska ett överdebiteringstillägg beräknat enligt andra stycket minska
intäktsramen för den påföljande tillsynsperioden.

Beräkningen av överdebiteringstillägget ska grundas på den del av nät-

koncessionshavarens samlade intäkter från nätverksamheten som överstiger
intäktsramen. �verdebiteringstillägget ska beräknas efter en räntesats som
motsvarar den genomsnittliga referensränta enligt 9 § räntelagen (1975:635)
som under tillsynsperioden fastställts av Riksbanken med ett tillägg av fem-
ton procentenheter.

8 kap.

6 §

19

En elleverantör, som ska börja leverera el i en uttagspunkt eller över-

ta leveranserna till en elanvändare i dennes uttagspunkt, ska anmäla detta till
berörd innehavare av nätkoncession. Anmälan ska även innehålla en uppgift
om vem som har åtagit sig balansansvaret i uttagspunkten. En anmälan om
att börja leverera el ska göras omedelbart.

En elleverantör får överta leveranserna till en elanvändare i dennes uttags-

punkt fjorton dagar efter anmälan enligt första stycket.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte de elleverantörer

som avses i 7 §.

En innehavare av nätkoncession som tar emot en anmälan enligt första

stycket ska sända underrättelser i anledning därav enligt de närmare före-
skrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten.

15 Senaste lydelse 2009:892.

16 Senaste lydelse 2009:892.

17 Senaste lydelse 2009:892.

18 Senaste lydelse 2009:892.

19 Senaste lydelse 2006:926.

background image

6

SFS 2011:712

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får

meddela ytterligare föreskrifter om elleverantörers skyldigheter enligt första
stycket.

9 §

20

Den som övertar balansansvaret i en elanvändares uttagspunkt efter

en anmälan enligt 6 § första stycket får göra det från och med den dag då
elleverantören övertar leveranserna.

I andra fall får balansansvaret bara övertas från och med den första dagen i

en kalendermånad. Den elleverantör som enligt 5 § första stycket är leverans-
skyldig i uttagspunkten ska enligt de närmare föreskrifter som regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten meddelar underrätta
berörd innehavare av nätkoncession om övertagandet senast en månad innan
det ska ske.

Den systemansvariga myndigheten får, om det finns särskilda skäl, i det

enskilda fallet medge att balansansvaret i en uttagspunkt ska börja gälla tidi-
gare än vad som följer av andra stycket.

En innehavare av nätkoncession som tar emot en anmälan enligt andra

stycket ska sända underrättelser i anledning därav enligt de närmare före-
skrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
nätmyndigheten.

11 kap.

Uppgifter i avtal

13 §

Ett avtal mellan en konsument och en elleverantör ska innehålla upp-

gifter om

1. elleverantörens namn, adress, telefonnummer och webbplats,
2. elleverantörens åtagande gentemot konsumenten,
3. när avtalet träffas och vid vilken tidpunkt elleverantören planerar att

överta leveranserna till konsumenten,

4. var konsumenten kan finna information om elleverantörens priser och

övriga villkor,

5. villkoren för fakturering och betalning,
6. den tid som avtalet löper eller om det löper tills vidare,
7. vad som gäller avseende förlängning av ett avtal som löper under viss tid,
8. villkoren för uppsägning av avtalet,
9. hur ersättningen beräknas vid uppsägning i förtid av ett avtal som löper

under viss tid,

10. villkoren för ersättning om elleverantören inte uppfyller sitt åtagande

enligt avtalet, och

11. hur elleverantören på sin webbplats samt på begäran på annat sätt till-

handahåller den ytterligare konsumentrelaterade information som anges i 18 §.

Information om avtalsvillkoren och uppgifterna enligt första stycket ska

lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas.

14 §

Ett avtal mellan en konsument och en nätkoncessionshavare ska inne-

hålla uppgifter om

20 Senaste lydelse 1999:770.

background image

7

SFS 2011:712

1. nätkoncessionshavarens namn, adress, telefonnummer och webbplats,
2. nätkoncessionshavarens åtagande gentemot konsumenten,
3. när avtalet träffas,
4. var konsumenten kan finna information om nätkoncessionshavarens

priser och övriga villkor,

5. villkoren för fakturering och betalning,
6. villkoren för uppsägning av avtalet,
7. villkoren för ersättning om nätkoncessionshavaren inte uppfyller sitt

åtagande enligt avtalet, och

8. hur nätkoncessionshavaren på sin webbplats samt på begäran på annat

sätt tillhandahåller den ytterligare konsumentrelaterade information som
anges i 18 §.

Betalningssätt

15 §

En elleverantör får inte missgynna en konsument endast på grund av

det betalningssätt konsumenten har valt.

Om en elleverantör eller en nätkoncessionshavare tillämpar ett system

med förskottsbetalning för konsumenter, ska detta vara skäligt och grundat
på den förväntade förbrukningen.

�ndrade avtalsvillkor

16 §

En elleverantör som avser att ändra villkoren för ett avtal som löper

tills vidare med en konsument ska underrätta konsumenten om ändringen.
Underrättelse ska ske genom ett särskilt meddelande till konsumenten. Av
meddelandet ska det framgå att konsumenten har rätt att säga upp avtalet.

De nya villkoren får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter

det att meddelandet har skickats.

Prishöjningar

17 §

När en prishöjning har skett ska konsumenten underrättas om detta i

den nästkommande fakturan från elleverantören. Det ska framgå när prisänd-
ringen trädde i kraft och hur priset ändrats.

Information om konsumentens rättigheter

18 §

Elleverantörer och nätkoncessionshavare som träffar avtal med kon-

sumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig information om

1. konsumentens rättigheter,
2. hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål, och
3. vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvist-

lösning.

På konsumentens begäran ska informationen lämnas på annat sätt.
Elleverantörer och nätkoncessionshavare ska på eller i samband med fak-

turor till konsumenter och i reklam som vänder sig till konsumenter antingen
lämna den information som följer av första stycket eller hänvisa till att infor-
mationen finns på webbplatsen och på begäran tillhandahålls på annat sätt.

background image

8

SFS 2011:712

Byte av elleverantör

19 §

Ett byte av elleverantör ska genomföras utan särskild kostnad för kon-

sumenten.

Vid byte av elleverantör ska konsumenten få en slutfaktura inom sex

veckor från den dag då den frånträdande elleverantörens leverans upphörde.

Hantering av klagomål

20 §

Elleverantörer och nätkoncessionshavare ska ha fastställda rutiner för

hanteringen av klagomål från konsumenter.

12 kap.

1 §

21

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter eller

villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas, såvitt avser frågor om
elsäkerhet och driftsäkerheten hos det nationella elsystemet, av den eller de
myndigheter som regeringen bestämmer.

Tillsynen i övrigt över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter och

villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas av nätmyndigheten.

Tillsynen enligt andra stycket omfattar inte bestämmelserna i 7 och

10 kap. samt 11 kap. 1�12 §§ och inte heller efterlevnaden av elleverantörer-
nas skyldigheter enligt 8 kap. 1�4 §§, 5 § första och andra styckena och 6�
11 a §§.

Nätmyndigheten är tillsynsmyndighet enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för till-
träde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förord-
ning (EG) nr 1228/2003

22.

1 a §

23

�renden om undantag enligt artikel 17.1, 17.2 och 17.3 i förordning

(EG) nr 714/2009 prövas av regeringen.

Nätmyndigheten ska utreda ärenden som anges i första stycket och där-

efter, med eget yttrande, överlämna ärendet till regeringens prövning. Nät-
myndigheten ska i samband med överlämnandet offentliggöra sitt yttrande.

I fall som avses i artikel 17.5 i förordning (EG) nr 714/2009 ska rege-

ringen meddela beslut efter yttrande från byrån för samarbete mellan energi-
tillsynsmyndigheter.

1 b §

I ett beslut av nätmyndigheten enligt sådana riktlinjer som har anta-

gits med stöd av förordning (EG) nr 714/2009 ska det anges att beslutet kan
komma att ändras eller upphävas efter begäran av Europeiska kommissionen.

3 §

24

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för

att trygga efterlevnaden av de föreskrifter och villkor som omfattas av till-
synen. Ett föreläggande får förenas med vite.

Ett föreläggande gäller omedelbart, om det

21 Senaste lydelse 2006:926.

22 EUT L 211, 14.8.2009, s. 15 (Celex 32009R0714).

23 Senaste lydelse 2005:404.

24 Senaste lydelse 2010:164.

background image

9

SFS 2011:712

1. avser elsäkerhet eller driftsäkerheten hos det nationella elsystemet,
2. avser riktigheten av lämnade uppgifter enligt 8 kap. 11 b §, eller
3. har meddelats med anledning av en anmälan enligt 14 § första stycket.

Tidsfrister

14 §

Nätmyndigheten ska fatta beslut i ett ärende inom två månader från

det att en anmälan kom in till myndigheten om anmälan

1. har lämnats in av någon som har ett intresse i saken, och
2. innehåller ett påstående att en nätkoncessionshavare inte följer bestäm-

melser som omfattas av nätmyndighetens tillsyn enligt 1 §.

Om nätmyndigheten behöver ytterligare tid för att avgöra ärendet får myn-

digheten förlänga tiden med två månader eller, om sökanden medger det, med
den ytterligare tid som kan behövas för att ärendet ska kunna avgöras.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte nätkoncessions-

havarens skyldigheter enligt 3 kap. 6 § första stycket, 7 § första stycket, 11 §
första och andra styckena, 14 § första stycket och 15 § första stycket samt
4 kap. 10 § första och tredje styckena.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011 i fråga om 8 kap. 6 och

9 §§, den 1 januari 2012 i fråga om 5 kap. 3 och 10�18 §§ och i övrigt den
1 augusti 2011.

2. Ett stamnätsföretag som har ansökt om certifiering enligt lagen

(2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el får bedriva verksamhet
utan hinder av 3 kap. 1 f och 1 §§ till dess att ett slutligt beslut i frågan om
certifiering har vunnit laga kraft, dock längst till och med den 2 mars 2012.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011