SFS 2011:714 Förordning om certifiering av stamnätsföretag för el;

110714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om certifiering av stamnätsföretag för el;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns bestämmelser som ansluter till lagen

(2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el.

Ansökan om certifiering

2 §

En ansökan om certifiering ska vara skriftlig och ges in till nätmyndig-

heten.

Ansökan ska innehålla uppgifter om
1. stamledningar för vilka sökanden har eller har ansökt om nätkoncession,
2. sökandens organisation och ägarförhållanden,
3. huruvida någon på grund av avtal, bolagsordning, stadgar eller därmed

jämförbara handlingar har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över
sökanden eller att utse eller avsätta ledamöter i sökandens styrelse eller mot-
svarande ledningsorgan,

4. huruvida någon annan än sökanden äger eller på annat sätt förfogar

över tillgångar som används i nätverksamheten,

5. företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har

ett bestämmande inflytande över,

6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för sty-

relseledamöter, verkställande direktör, firmatecknare och andra personer
med liknande ställning hos sökanden,

7. huruvida styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare eller

annan person med liknande ställning hos sökanden har en motsvarande ställ-
ning i ett företag som bedriver produktion av eller handel med el eller natur-
gas eller annars utövar inflytande över ett sådant företag, och

8. huruvida sökanden kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolle-

ras av en eller flera personer från tredje land.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv
2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072).

SFS 2011:714

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:714

3 §

Till ansökan enligt 2 § ska registreringsbevis och sökandens bolags-

ordning eller jämförbara stadgar bifogas. Sökanden ska även ge in registre-
ringsbevis för företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande över.

Om sökanden inte är skyldig att upprätta en årsrapport enligt förordningen

(1995:1145) om redovisning av nätverksamhet, ska även balansräkning,
resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse för det senaste räkenskaps-
året bifogas.

Nätmyndighetens slutliga beslut

4 §

Nätmyndigheten ska anmäla ett slutligt beslut om certifiering till Euro-

peiska kommissionen. Anmälan ska innehålla en uppgift om de stam-
ledningar som det certifierade företaget använder för överföring av el.

Certifiering i förhållande till tredje land

Anmälan till Europeiska kommissionen

5 §

Nätmyndigheten ska anmäla till Europeiska kommissionen, om

1. certifiering begärs av ett företag som kontrolleras av en eller flera per-

soner från tredje land, om sökanden äger ett stamnät eller annars ansvarar för
drift och underhåll av ett sådant nät, eller

2. myndigheten får kännedom om en omständighet som kan leda till att en

eller flera personer från tredje land får kontroll över stamnätet eller ett stam-
nätsföretag.

Yttrande från Statens energimyndighet

6 §

Nätmyndigheten ska inhämta ett yttrande från Statens energimyndighet

när den prövar ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen (2011:710) om
certifiering av stamnätsföretag för el.

Särskilda krav i fråga om en trygg energiförsörjning

7 §

När nätmyndigheten prövar en fråga om certifiering enligt 4 kap. lagen

(2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el, ska myndigheten sär-
skilt ta hänsyn till

1. Europeiska unionens rättigheter och skyldigheter enligt internationell

rätt när det gäller berört tredje land, inbegripet avtal som unionen är part i
och som rör trygg energiförsörjning, och

2. Sveriges rättigheter och skyldigheter enligt avtal som har ingåtts med

berört tredje land, i den utsträckning avtalet är förenligt med EU-rätten.

Offentliggörande av beslut

8 §

Nätmyndighetens slutliga beslut i ett ärende om certifiering enligt

4 kap. lagen (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el ska offent-
liggöras tillsammans med Europeiska kommissionens yttrande i ärendet.
Nätmyndigheten bestämmer hur detta ska ske.

background image

3

SFS 2011:714

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. Bestämmelserna i 5�8 §§ tillämpas för tid från och med den 3 mars

2013.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011