SFS 2011:715 Förordning om certifiering av vissa naturgasföretag

110715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om certifiering av vissa naturgasföretag;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser som ansluter till lagen

(2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag.

2 §

I denna förordning avses med transmissionsnät högtrycksledning för

överföring av naturgas eller ett nät som i huvudsak består av sådan ledning
med undantag för högtrycksledning som huvudsakligen används i samband
med lokal distribution av naturgas.

Ansökan om certifiering

3 §

En ansökan om certifiering ska vara skriftlig och ges in till tillsyns-

myndigheten.

Ansökan ska innehålla uppgifter om
1. ledning som sökanden använder eller avser att använda för överföring

av naturgas,

2. sökandens organisation och ägarförhållanden,
3. huruvida någon på grund av avtal, bolagsordning, stadgar eller därmed

jämförbara handlingar har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över
sökanden eller att utse eller avsätta ledamöter i sökandens styrelse eller mot-
svarande ledningsorgan,

4. huruvida någon annan än sökanden äger eller på annat sätt förfogar

över tillgångar som används i den verksamhet som rör överföring av natur-
gas,

5. företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat sätt har

ett bestämmande inflytande över,

6. namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för sty-

relseledamöter, verkställande direktör, firmatecknare och andra personer
med liknande ställning hos sökanden,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av
direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94, Celex 32009L0073).

SFS 2011:715

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:715

7. huruvida styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare eller

annan person med liknande ställning hos sökanden har en motsvarande ställ-
ning i ett företag som bedriver produktion av eller handel med naturgas eller
el eller annars utövar inflytande över ett sådant företag, och

8. huruvida sökanden kontrolleras av eller kan antas komma att kontrolle-

ras av en eller flera personer från tredje land.

4 §

Till ansökan enligt 3 § ska registreringsbevis och sökandens bolags-

ordning eller jämförbara stadgar bifogas. Sökanden ska även ge in registre-
ringsbevis för företag som sökanden äger aktier eller andelar i eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande över.

Om sökanden inte är skyldig att upprätta en årsrapport enligt förordningen

(2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring
av naturgas och drift av förgasningsanläggning, ska även balansräkning,
resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse för det senaste räkenskaps-
året bifogas.

Tillsynsmyndighetens slutliga beslut

5 §

Tillsynsmyndigheten ska anmäla ett slutligt beslut om certifiering till

Europeiska kommissionen. Anmälan ska innehålla en uppgift om det certi-
fierade företagets transmissionsnät.

Certifiering i förhållande till tredje land

Anmälan till Europeiska kommissionen

6 §

Tillsynsmyndigheten ska anmäla till Europeiska kommissionen, om

1. certifiering begärs av ett företag som kontrolleras av en eller flera per-

soner från tredje land, om sökanden äger ett transmissionsnät eller annars
ansvarar för drift och underhåll av ett sådant nät, eller

2. myndigheten får kännedom om en omständighet som kan leda till att en

eller flera personer från tredje land får kontroll över ett transmissionsnät
eller en transmissionsnätsoperatör.

Yttrande från Statens energimyndighet

7 §

Tillsynsmyndigheten ska inhämta ett yttrande från Statens energimyn-

dighet när den prövar ett ärende om certifiering enligt 4 kap. lagen
(2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag.

Särskilda krav i fråga om en trygg energiförsörjning

8 §

När tillsynsmyndigheten prövar en fråga om certifiering enligt 4 kap.

lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag, ska myndigheten
särskilt ta hänsyn till

1. Europeiska unionens rättigheter och skyldigheter enligt internationell

rätt när det gäller berört tredje land, inbegripet avtal som unionen är part i
och som rör trygg energiförsörjning, och

background image

3

SFS 2011:715

2. Sveriges rättigheter och skyldigheter enligt avtal som har ingåtts med

berört tredje land, i den utsträckning avtalet är förenligt med EU-rätten.

Offentliggörande av beslut

9 §

Tillsynsmyndighetens slutliga beslut i ett ärende om certifiering enligt

4 kap. lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag ska offent-
liggöras tillsammans med Europeiska kommissionens yttrande i ärendet.
Tillsynsmyndigheten bestämmer hur detta ska ske.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. Bestämmelserna i 6�9 §§ tillämpas för tid från och med den 3 mars

2013.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011