SFS 2011:716 Förordning om ändring i elförordningen (1994:1250)

110716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i elförordningen (1994:1250);

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om elförordningen (1994:1250)2

dels att 15 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 14 a §, och närmast

före 14 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Skyddsåtgärder

14 a §

Nätmyndigheten ska utan dröjsmål anmäla sådana skyddsåtgärder

som avses i artikel 42 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG
av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el
och om upphävande av direktiv 2003/54/EG

3 till övriga medlemsstater i

Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen.

15 §

4

Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. när gränserna för en nätkoncession för område kan ändras enligt 2 kap.

12 § ellagen (1997:857),

2. de krav som ska vara uppfyllda för att överföring av el ska vara av god

kvalitet enligt 3 kap. 9 § ellagen,

3. innehållet i risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner enligt 3 kap.

9 c § ellagen samt om redovisningen och offentliggörandet av dessa,

4. informationen till elanvändarna enligt 3 kap. 9 d § ellagen,
5. skyldighet att rapportera elavbrott till nätmyndigheten,
6. undantag från kraven i 3 kap. 9 c och 9 d §§ ellagen i fråga om led-

ningar som i huvudsak matar in el från anläggningar för produktion av för-
nybar el,

7. innehållet i övervakningsplanen enligt 3 kap. 17 § ellagen,
8. utseende av övervakningsansvarig och dennes uppgifter enligt 3 kap.

17 a § ellagen,

9. offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 17 a § andra

stycket ellagen,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv
2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072).

2 Förordningen omtryckt 2006:1138.

3 EUT L 211, 14.8.2009, s. 55 (Celex 32009L0072).

4 Senaste lydelse 2010:758.

SFS 2011:716

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:716

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

10. undantag från kraven i 3 kap. 17 § ellagen i fråga om nätkoncessions-

havare vars ledningar i huvudsak matar in el från anläggningar för produk-
tion av förnybar el, dock inte i fråga om nätföretag som avses i 3 kap. 1 b §
första stycket,

11. skyldigheten för den som har nätkoncession att offentliggöra sin nätta-

riff enligt 4 kap. 11 § tredje stycket ellagen,

12. utformningen av en tidsplan enligt 4 kap. 12 § ellagen,
13. offentliggörande av villkor i balansavtal enligt 8 kap. 4 b § ellagen,
14. hur de uppgifter som avses i 8 kap. 12 § första�fjärde styckena ellagen

ska beräknas och redovisas för elanvändarna,

15. skyldigheten för elproducenter att offentliggöra uppgifter enligt 8 kap.

13 § första stycket ellagen, och

16. skyldigheten för elleverantörer att lämna uppgifter enligt 8 kap. 13 §

andra stycket ellagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)