SFS 2011:717 Förordning om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

110717.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i naturgasförordningen (2006:1043);

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om naturgasförordningen (2006:1043)
dels att 19 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 20 § ska lyda ⬝Anslutningsavgifter och

tariffer⬝,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 20 a §, av följande

lydelse.

19 §

1

Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om

1. innehållet i övervakningsplanen enligt 3 kap. 9 § naturgaslagen

(2005:403),

2. utseende av övervakningsansvarig och dennes uppgifter enligt 3 kap.

10 § naturgaslagen, och

3. offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 10 § andra

stycket naturgaslagen.

20 a § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om utform-
ningen av tariffer för lagring av naturgas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1321.

SFS 2011:717

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011