SFS 2011:718 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

110718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1117) med
instruktion för Konkurrensverket;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1117) med instruktion

för Konkurrensverket ska ha följande lydelse.

4 §

1

Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 §

1. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat

verksamhet och mot en effektiv offentlig upphandling, lämna förslag till
konkurrensutsättning och till regelreformering samt följa upp utvecklingen
på konkurrens- och upphandlingsområdet,

2. fullgöra den övervakning och rapportering i fråga om detaljhandel med

alkohol som överenskommits mellan Sverige och Europeiska kommissio-
nen,

3. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation,

4. inom sina verksamhetsområden och i lämplig omfattning utfärda all-

männa råd,

5. samla in uppgifter för statistikändamål, och
6. när verket från allmän domstol eller Marknadsdomstolen får en kopia

av en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 101
eller artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utan
dröjsmål översända domen eller beslutet till Europeiska kommissionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:645.

SFS 2011:718

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011