SFS 2011:719 Förordning om ändring i förordningen (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen;

110719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1118) med
instruktion för Energimarknadsinspektionen;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2007:1118) med in-

struktion för Energimarknadsinspektionen

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 a §, och närmast

före 1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

2

Energimarknadsinspektionens uppgifter är att

1. ansvara för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen enligt

ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) med undantag för frågor om för-
sörjningstrygghet enligt 8 a kap., och lagen (1978:160) om vissa rörledningar
samt för tillsynen och regelgivningen enligt fjärrvärmelagen (2008:263),

2. upprätta och offentliggöra en tillsynspolicy,
3. inom sitt verksamhetsområde verka för
a) effektiv konkurrens på el- och naturgasmarknaderna,
b) funktion, effektivitet och konkurrenskraftiga priser på fjärrvärmemark-

naderna,

c) stärka el-, naturgas- och fjärrvärmekundernas ställning och möjliggöra

aktiva valmöjligheter genom lättillgänglig och tillförlitlig information,

4. främja energikonsumenters rättigheter genom att i samråd med Konsu-

mentverket samordna upprättandet av svar avseende Europeiska kommissio-
nens checklista, offentliggöra samt hålla checklistan fortsatt aktuell,

5. följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemark-

naderna och lämna förslag till ändringar i regelverk eller andra åtgärder för
att främja marknadernas funktion,

6. inom sitt område fullgöra uppgifter som följer av
a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari

2006 om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar

3,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv
2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072) och Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler
för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG
(EUT L 211, 14.8.2009, s. 94, Celex 32009L0073).

2 Senaste lydelse 2008:1072.

3 EUT L 33, 4.2.2006, s. 22 (Celex 32005L0089).

SFS 2011:719

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:719

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den

13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsyns-
myndigheter

4,

c) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den

13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel
och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003

5,

d) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den

13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om
upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005

6,

e) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009

om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande
av direktiv 2003/54/EG

7, och

f) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009

om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphä-
vande av direktiv 2003/55/EG

8 och i det sammanhanget samråda med

Affärsverket svenska kraftnät när det gäller utarbetandet av den årliga rap-
porten om försörjningstrygghet för naturgas,

7. för Sveriges räkning delta i utvecklingen av marknaderna för el och

naturgas inom Norden och EU,

8. samarbeta med europeiska tillsynsmyndigheter och med byrån för sam-

arbete mellan energitillsynsmyndigheter i syfte att verka för en harmoni-
sering av regelverk så att likvärdiga förutsättningar skapas på marknaderna
för el och naturgas inom Norden och EU,

9. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag, och

10. se till att det finns en gemensam kontaktpunkt där konsumenter av el

och naturgas kan få tillgång till all nödvändig information om gällande lag-
stiftning, sina rättigheter och möjligheter till tvistlösning i händelse av en tvist.

Utsatta kunder

1 a §

När Energimarknadsinspektionen fullgör sina uppgifter enligt 1 § ska

den särskilt beakta de utsatta kundernas ställning på el- och naturgasmarkna-
derna.

Med utsatta kunder avses personer som varaktigt saknar förmåga att

betala för den el eller naturgas som överförs eller levereras till dem för ända-
mål som faller utanför näringsverksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

4 EUT L 211, 14.8.2009, s. 1 (Celex 32009R0713).

5 EUT L 211, 14.8.2009, s. 15 (Celex 32009R0714).

6 EUT L 211, 14.8.2009, s. 36 (Celex 32009R0715).

7 EUT L 211, 14.8.2009, s. 55 (Celex 32009L0072).

8 EUT L 211, 14.8.2009, s. 94 (Celex 32009L0073).