SFS 2011:720 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

110720.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1119) med
instruktion för Affärsverket svenska kraftnät;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver

1 att 3 § förordningen (2007:1119) med instruktion

för Affärsverket svenska kraftnät ska ha följande lydelse.

3 §

2

Svenska kraftnät ska också

1. bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhets-

bedömningar,

2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet

enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret
för el,

3. främja konkurrensen på el- och naturgasmarknaderna,
4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av bety-

delse för verksamheten,

5. svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under

kris- eller krigsförhållanden,

6. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
7. främja dammsäkerheten i landet,
8. bygga ut, installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunika-

tion, främst på stamnätet, samt upplåta nätkapacitet i dessa,

9. svara för uppgifter som följer av att verket är kontoförande myndighet

enligt lagen (2003:113) om elcertifikat,

10. som kontoföringsmyndighet handlägga frågor om ursprungsgarantier

enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el,

11. bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och

löpande förmedla information om effekttillgång till marknadens aktörer,

12. inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut för-

nybar elproduktion underlättas,

13. årligen till regeringen redovisa sitt arbete som systemansvarig myn-

dighet för naturgas, särskilt uppgifter om förhållanden av betydelse för ut-
värdering av gasmarknadsreformen,

14. samråda med Energimarknadsinspektionen vid utförande av inspek-

tionens uppdrag att utarbeta en årlig rapport om försörjningstryggheten för

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv
2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072).

2 Senaste lydelse 2010:806.

SFS 2011:720

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:720

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

naturgas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den
13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
och om upphävande av direktiv 2003/55/EG

3,

15. inom sitt område inkassera kapacitetsavgifter och betalningar i en-

lighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöver-
skridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003

4,

16. även i övrigt inom sitt verksamhetsområde fullgöra uppgifter som föl-

jer av förordning (EG) nr 714/2009, och

17. se till att de regelverk och rutiner som affärsverket disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

3 EUT L 211, 14.8.2009, s. 94 (Celex 32009L0073).

4 EUT L 211, 14.8.2009, s. 15 (Celex 32009R0714).