SFS 2011:723 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

110723.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 10 § lagen (1998:293) om

utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sve-
rige ska ha följande lydelse.

1 kap.

10 §

2

Med filial avses i denna lag ett avdelningskontor med självständig

förvaltning som en utländsk försäkringsgivare eller ett utländskt tjänste-
pensionsinstitut etablerar i Sverige.

För verksamhet som drivs genom filial gäller, förutom bestämmelserna i

denna lag, lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:87, bet. 2010/11:NU19, rskr. 2010/11:270.

2 Senaste lydelse 2005:1123.

SFS 2011:723

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011