SFS 2011:724 Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.;

110724.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:308) om
utländska filialer m.m.;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver att 3, 4, 12, 18 a, 19, 19 a och 21 §§ förordningen

(1992:308) om utländska filialer m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

1

Byggentreprenad som drivs under högst ett år av ett utländskt företag

som är etablerat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
eller av en svensk eller utländsk medborgare som är bosatt utanför EES om-
fattas inte av kravet på filial eller föreståndare.

4 §

2

En anmälan för registrering av en filial ska ange

1. det utländska företagets firma, rättsliga form, nationalitet, säte och

adress samt filialens firma,

2. företagets och filialens verksamhet angiven till sin art,
3. filialens postadress,
4. namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt post-

adress för personer som fått bemyndigande enligt 10 § andra stycket lagen
(1992:160) om utländska filialer m.m., för filialens verkställande direktör
och revisor, för vice verkställande direktör och revisorssuppleant, om sådan
blivit utsedd, samt för firmatecknare, om det utländska företaget är ett bank-
företag,

5. hemvist för verkställande direktören, om postadressen avviker från

hemvistet,

6. den som är huvudansvarig för revisionen, om revisionsbolag blivit ut-

sett,

7. företagets och filialens räkenskapsår,
8. uppgift om det utländska register där företaget är registrerat, och
9. uppgift om företagets organisationsnummer i det utländska registret.
Anmälan ska även innehålla
1. en försäkran på heder och samvete om att filialens verkställande direk-

tör inte är i konkurs, eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. en försäkran på heder och samvete om att firmatecknare inte är i kon-

kurs, eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, om anmälan avser
en bankfilial,

1 Senaste lydelse 2009:1097. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 2011:105.

SFS 2011:724

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:724

3. en försäkran på heder och samvete om att personer som har fått bemyn-

digande enligt 10 § andra stycket lagen om utländska filialer m.m. inte har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

4. en försäkran på heder och samvete om att revisorerna uppfyller de krav

som enligt revisorslagen (2001:883) uppställs för auktoriserad respektive
godkänd revisor, och

5. en försäkran på heder och samvete att de personer som avses i första

stycket 4 har åtagit sig uppdragen.

När anmälan ges in ska avgift enligt 20 § betalas.

12 §

Om dokument som avses i 5 § 1, 2 eller 3 är avfattade på ett främ-

mande språk, får registreringsmyndigheten begära att sökanden ger in en
översättning till svenska av innehållet i dokumenten. Myndigheten får inte
begära att en sådan översättning ska vara auktoriserad.

18 a §

3

I ett ärende om registrering av filial eller anmälan av föreståndare

enligt 2 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska registrerings-
myndigheten meddela beslut inom två veckor efter det att en fullständig an-
mälan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utred-
ningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas
med högst två veckor. Sökanden ska informeras om skälen för att handlägg-
ningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullstän-
dig anmälan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

19 §

4

Bolagsverket prövar frågor om undantag enligt 2 a § andra stycket

och 9 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Finansinspektionen prövar frågor om undantag enligt 10 § tredje stycket

samma lag.

19 a §

5

Ansökningar enligt 2 a § andra stycket och 9 § lagen (1992:160)

om utländska filialer m.m. får överföras elektroniskt till registrerings-
myndigheten.

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om elektronisk över-

föring enligt första stycket.

21 §

6

För handläggning och prövning av vissa frågor enligt lagen

(1992:160) om utländska filialer m.m. ska avgifter betalas med följande be-
lopp:

1. undantag från kravet på filial eller föreståndare (2 a § andra stycket),

1 200 kronor,

2. undantag från bosättningskravet (9 §), 685 kronor, och
3. anmälan om föreståndare (25 §), 800 kr.

3 Senaste lydelse 2011:105.

4 Senaste lydelse 2004:373. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 2008:109. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

6 Senaste lydelse 2003:1045.

background image

3

SFS 2011:724

Avgift ska betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om hand-

läggningen av en ansökan har påbörjats.

När Finansinspektionen prövar en fråga om undantag enligt 10 § tredje

stycket lagen om utländska filialer m.m. gäller 9�14 §§ avgiftsförordningen
(1992:191) i fråga om avgiftens storlek m.m., varvid avgiftsklass 2 tilläm-
pas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011