SFS 2011:727 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

110727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 29 kap. 10 a §, samt närmast
före 29 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

29 kap.

Järnväg

10 a §

Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att få

eller ha förarbevis enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare för
uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden,
om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider bety-
dande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:122, bet. 2010/11:TU19, rskr. 2010/11:274.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om
behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i ge-
menskapen (EUT L 315, 3.12.2007, s. 51, Celex 32007L0059).

SFS 2011:727

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011