SFS 2011:728 Förordning om behörighet för lokförare

110728.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behörighet för lokförare;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen

(2011:725) om behörighet för lokförare.

Tillsynsmyndighet

2 §

Transportstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen

(2011:725 om behörighet för lokförare och föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

Förarbevis och kompletterande intyg

3 §

Transportstyrelsen ska utfärda förarbevis senast en månad efter det att

myndigheten har mottagit samtliga handlingar som behövs.

4 §

Om Transportstyrelsen anser att en förare vars förarbevis eller kom-

pletterande intyg har utfärdats i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz inte längre uppfyller kraven enligt
lagen (2011:725) om behörighet för lokförare eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen, ska Transportstyrelsen vända sig till den
som har utfärdat förarbeviset eller intyget och lämna en motiverad begäran
om en kompletterande kontroll eller en tillfällig återkallelse av förarbeviset
eller intyget. Transportstyrelsen ska underrätta Europeiska kommissionen
och övriga berörda myndigheter om sin begäran.

Om Transportstyrelsen anser att det beslut som fattas av den som har

utfärdat förarbeviset med anledning av en sådan begäran inte uppfyller till-
lämpliga krav enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av
den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om
behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i ge-
menskapen (EUT L 315, 3.12.2007, s. 51, Celex 32007L0059).

SFS 2011:728

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:728

och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen

2, ska Transportstyrelsen hän-

skjuta frågan till kommissionen.

5 §

Om en behörig myndighet eller ett behörigt organ i ett annat land inom

EES eller i Schweiz begär att Transportstyrelsen ska göra en sådan prövning
som avses i artikel 29.4 b i direktiv 2007/59/EG, ska Transportstyrelsen
pröva begäran inom fyra veckor. Transportstyrelsen ska underrätta den begä-
rande myndigheten eller det begärande organet, Europeiska kommissionen
och övriga berörda myndigheter om sitt beslut.

Register

6 §

Den som för ett register som avses i lagen (2011:725) om behörighet

för lokförare får besluta att personuppgifter som behandlas i registret ska
bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål trots att upp-
gifterna skulle ha gallrats enligt 4 kap. 5 § lagen om behörighet för lokförare
eller enligt föreskrifter meddelade i anslutning till den lagen.

7 §

Direktåtkomst till förarbevisregistret och intygsregister samt utläm-

nande av personuppgifter ur sådana register på medium för automatiserad
behandling får endast medges om direktåtkomst eller utlämnande i varje
enskilt fall föregås av en motiverad begäran.

Bemyndiganden

8 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. undantag från krav på kompletterande intyg,
2. undersökningar enligt 2 kap. 11 § andra stycket lagen (2011:725) om

behörighet för lokförare,

3. hälsokontroller av förare,
4. åtgärder för att förhindra förfalskning av förarbevis och kompletterande

intyg,

5. utbildning för att uppfylla kraven enligt 2 kap. 2 § första stycket 5 och

2 kap. 4 § första stycket 2 och 3 lagen om behörighet för lokförare,

6. avgifter för prov för förarbevis,
7. avgifter för förarbevisregistret och tillståndsregistret,
8. att gallring av personuppgifter ska ske senast vid en viss tidpunkt, och
9. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen om behörighet

för lokförare och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket

2 och 3 ska den inhämta ett yttrande från Socialstyrelsen.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket

5 ska den inhämta ett yttrande från Myndigheten för yrkeshögskolan.

9 §

Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställigheten av lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.

2 EUT L 315, 3.12.2007, s. 51 (Celex 32007L0059).

background image

3

SFS 2011:728

Transportstyrelsen ska inhämta ett yttrande från Myndigheten för yrkes-

högskolan innan den meddelar föreskrifter om verkställigheten av följande
bestämmelser i lagen om behörighet för lokförare:

� 2 kap. 2 § första stycket 2, om grundläggande krav för utfärdande av

förarbevis i fråga om genomförd utbildning,

� 3 kap. 1 §, om tillstånd att bedriva utbildning, och
� 5 kap. 8 §, om egenkontroll för utbildningsanordnare.
Transportstyrelsen ska inhämta ett yttrande från Statens skolverk innan

den meddelar föreskrifter om verkställigheten av 2 kap. 2 § första stycket 2
lagen om behörighet för lokförare.

Transportstyrelsen ska inhämta ett yttrande från Socialstyrelsen innan den

meddelar föreskrifter om verkställigheten av följande bestämmelser i lagen
om behörighet för lokförare:

� 2 kap. 2 § första stycket 3, om grundläggande krav för utfärdande av

förarbevis i fråga om fysisk lämplighet att framföra järnvägsfordon,

� 2 kap. 2 § första stycket 4, om grundläggande krav för utfärdande av

förarbevis i fråga om psykisk lämplighet att framföra järnvägsfordon, och

� 2 kap. 12 §, om tillståndskrav för läkare och psykologer.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att förare som avses i

punkten 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagen (2011:725)
om behörighet för lokförare får erhålla förarbevis och kompletterande intyg
även om samtliga krav i 2 kap. 2 och 4 §§ samma lag inte är uppfyllda.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011