SFS 2011:729 Lag om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän

110729.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för
sjömän;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 3 a §§ lagen (1998:958) om

vilotid för sjömän ska ha följande lydelse.

3 §

2

Undantag från bestämmelserna om vilotid i 4 § och om arbetstid i

7 b § får göras genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan har slutits eller
godkänts av en organisation som är att anse som central arbetstagarorganisa-
tion enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Undantagen
ska så långt det är möjligt följa de föreskrivna arbets- och vilotidsmåtten.
Hänsyn får dock tas till oftare förekommande eller längre ledigheter eller
beviljande av kompensationsledighet.

Undantag som avses i första stycket gäller dock inte om det strider mot ett

beslut om fartygets säkerhetsbesättning enligt 3 kap. 10 § fartygssäker-
hetslagen (2003:364).

3 a §

3

Undantag enligt 3 § första stycket får i fråga om vaktgående sjömän

och andra sjömän med uppgifter som rör fartygets säkerhet, förhindrande av
förorening eller sjöfartsskyddet göras endast för sjömän ombord på sådana
passagerarfartyg som avses i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och som
enbart anlöper svenska hamnar. Undantag får dock inte göras för sjömän på
sådana passagerarfartyg som går i trafik mellan hamn på Gotland och annan
svensk hamn. Undantag från 4 § andra stycket 2 får göras under högst två
veckor. Tiden mellan två perioder av undantag får inte understiga den dubbla
tiden som undantaget varat.

Vilotiden får inte understiga
1. 10 timmar under varje tjugofyratimmarsperiod och
2. 70 timmar under varje sjudagarsperiod.

1 Prop. 2010/11:117, bet. 2010/11:TU26, rskr. 2010/11:283.

2 Senaste lydelse 2003:368.

3 Senaste lydelse 2003:368. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

SFS 2011:729

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:729

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Vilotiden enligt andra stycket 1 får delas upp i högst tre perioder varav en

period om minst 6 timmar och de övriga om minst en timme. Tiden mellan
två viloperioder får inte överstiga 14 timmar. Undantag får inte heller göras
under mer än två 24-timmarsperioder under en 7-dagarsperiod.

Undantag enligt första stycket får även, utan att det förfarande som anges i

3 § behöver iakttas, göras för sådana personer som avses i 1 § tredje stycket 2.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)