SFS 2011:734 Lag om ändring i miljöbalken

110734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 22 kap. 25 a § ska betecknas 22 kap. 25 c §,
dels att 14 kap. 1 och 8 §§, 15 kap. 1, 3 och 9 §§, 19 kap. 5 §, 21 kap.

1 a §, 22 kap. 25 b och 25 c §§, 24 kap. 14 § samt 29 kap. 6 och 11 §§ ska ha
följande lydelse,

dels att det i balken ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 25 a § och

29 kap. 7 a §, av följande lydelse.

14 kap.

1 §

2

I detta kapitel finns bestämmelser om kemiska produkter och biotek-

niska organismer och om varor som på grund av sitt innehåll eller behand-
ling har sådana egenskaper att de behöver regleras som kemiska produkter
eller biotekniska organismer. I kapitlet finns också bestämmelser om utrust-
ning för hantering av kemiska produkter och biotekniska organismer.

8 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela

1. föreskrifter om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter,

biotekniska organismer och varor i frågor som avses i 2 kap. 2�4 §§,

2. föreskrifter som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt om krav

på tillstånd eller godkännande för hantering, införsel och utförsel av en ke-
misk produkt, bioteknisk organism eller vara,

3. föreskrifter om särskilda villkor som behövs från hälso- eller miljö-

skyddssynpunkt för hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt,
bioteknisk organism eller vara,

4. föreskrifter om förbud som är av särskild betydelse från hälso- eller

miljöskyddssynpunkt mot hantering, införsel och utförsel av en kemisk pro-
dukt, bioteknisk organism eller vara,

5. föreskrifter om sådana undantag från kravet på godkännande i 4 § som

det finns särskilda skäl för,

6. föreskrifter om krav på anmälan innan ett bekämpningsmedel saluhålls

eller används,

1 Prop. 2010/11:125, bet. 2010/11:MJU24, rskr. 2010/11:276.

2 Senaste lydelse 2008:240.

3 Senaste lydelse 2008:240.

SFS 2011:734

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:734

7. föreskrifter om införsel, överlåtelse och förbränning av bränsle, handel

med bränsle samt bränsles egenskaper och kvalitet som behövs för att mot-
verka utsläpp i luften av ämnen som kan medföra olägenhet för människors
hälsa eller miljön,

8. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska

unionen om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, bio-
tekniska organismer och varor, och

9. föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska

unionen om att på marknaden släppa ut, tillhandahålla eller ta i drift utrust-
ning som är avsedd för hantering av kemiska produkter eller biotekniska
organismer.

Föreskrifter om varor enligt första stycket 1, 2, 3, 4 eller 8 får meddelas

endast i fråga om varor som på grund av sitt innehåll av en kemisk produkt
eller på grund av att de har behandlats med en kemisk produkt kan befaras
medföra skada på människor eller miljön eller andra intressen som skyddas
genom denna balk.

Regeringen får överlåta åt en kommun att meddela sådana föreskrifter

som avses i första stycket 7.

15 kap.

1 §

Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av

med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om

ämnet eller föremålet

1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att pro-

ducera ämnet eller föremålet,

2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning

som är normal i industriell praxis, och

3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljö-

mässigt godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning.

Ett ämne eller föremål som blivit avfall upphör att vara avfall, om det har

hanterats på ett sätt som innebär återvinning och uppfyller krav i fråga om
fortsatt användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 eller
28 §.

3 §

Med hantering av avfall avses

1. insamling, transport, återvinning, bortskaffande eller annan fysisk

befattning med avfall, eller

2. åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men som syftar

till att avfall samlas in, transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare
eller innehavare.

9 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om hanteringen av avfall. Regeringen får överlåta åt kom-
munerna att meddela sådana föreskrifter.

4 Senaste lydelse 2007:163.

background image

3

SFS 2011:734

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet för kommunerna att lämna information om hante-
ringen av avfall och om innehållet i avfallsplanerna.

19 kap.

5 §

I ärenden som prövas av länsstyrelser eller kommunala nämnder ska

styrelsen eller nämnden tillämpa bestämmelserna

1. i 22 kap. 1 § första stycket om ansökans form och innehåll,
2. i 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den,
3. i 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5 och 8 §§,
4. i 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll,
5. i 22 kap. 6 § om talerätt,
6. i 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet,
7. i 22 kap. 12 § om sakkunniga,
8. i 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar om under-

sökning på platsen,

9. i 22 kap. 25 § första stycket 1�3 och 5�11 samt andra stycket sista

meningen och tredje stycket om tillståndsdoms innehåll,

10. i 22 kap. 26 § om särskild dom,
11. i 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen samt tredje

stycket första meningen om uppskjutna frågor och provisoriska föreskrifter,

12. i 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställighets-

förordnande, och

13. i 23 kap. 3 § när det gäller särskild överklagan i frågor om sakkunniga

som avses i 22 kap. 12 §.

I ärenden som rör lagring, återvinning eller bortskaffande av avfall gäller

också de bestämmelser som anges i 22 kap. 25 a�25 c §§ om en tillstånds-
doms innehåll.

21 kap.

1 a §

Ansökningsmål är mål

1. om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap. 6 § som inte

ska prövas av en länsstyrelse eller en kommun enligt vad som föreskrivits
med stöd av 9 kap. 8 §,

2. om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § som inte ska prövas

av en länsstyrelse,

3. om godkännande enligt 11 kap. 16 § av ett utfört ändrings- eller lagnings-

arbete eller av åtgärder som strider mot meddelade bestämmelser om inne-
hållande och tappning av vatten, om arbetet eller åtgärderna inte avser en
markavvattning som ska prövas av en länsstyrelse,

4. om tillstånd enligt 11 kap. till utrivning av en vattenanläggning eller

tillståndsprövning enligt 11 kap. 22 §,

5. om förlängning enligt 24 kap. 2 § andra stycket av genomförandetiden

eller den tid inom vilken verksamheten ska ha satts igång,

6. om återkallelse eller förbud mot fortsatt verksamhet enligt 24 kap. 3 §,
7. om omprövning enligt 24 kap. 5�9 §§ samt enligt 7 kap. 13�15 §§ la-

gen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, och

8. enligt 7 kap. 1 § lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

background image

4

SFS 2011:734

Gäller ett ansökningsmål uteslutande en viss eller vissa sakägare och kan

målet avgöras med bindande verkan endast mot dessa, får mark- och miljö-
domstolen, om sökanden medger det, förordna att målet ska behandlas enligt
vad som enligt 7 kap. lagen med vissa bestämmelser om vattenverksamhet
gäller för stämningsmål.

22 kap.

25 a §

En dom som omfattar tillstånd att lagra, återvinna eller bortskaffa

avfall ska dessutom alltid innehålla

1. en förteckning över de kategorier av avfall och den totala mängd avfall

som får lagras, återvinnas respektive bortskaffas,

2. uppgift om den metod för att lagra, återvinna eller bortskaffa avfall som

ska tillämpas, och

3. de villkor som behövs i fråga om åtgärder för att övervaka och kon-

trollera att de skyldigheter som gäller för verksamheten uppfylls.

25 b §

5

En dom som omfattar tillstånd att bedriva verksamhet med för-

bränning av avfall ska dessutom alltid innehålla

1. uppgifter om förbränningsanläggningens totala kapacitet för förbrän-

ning av avfall,

2. en förteckning över de mängder av olika kategorier av farligt avfall som

får förbrännas,

3. i fråga om det farliga avfall som får förbrännas, villkor om avfallets

minsta och högsta flöde, lägsta och högsta värmevärde samt maximala inne-
håll av föroreningar,

4. villkor om den längsta tid under vilken det i samband med tekniskt

oundvikliga driftstopp, driftstörningar eller fel i renings- eller mätutrustning
får ske sådana utsläpp av föroreningar till luft och vatten som överskrider
fastställda värden, och

5. i fråga om tillstånd som omfattar energiåtervinning, villkor om att

energiåtervinningen ska ske med hög energieffektivitet.

25 c §

6

En dom som omfattar tillstånd att bedriva verksamhet med depo-

nering av avfall ska dessutom alltid innehålla

1. uppgift om vilken av deponiklasserna farligt avfall, icke-farligt avfall

eller inert avfall som tillståndet avser,

2. de villkor som behövs i fråga om åtgärder före och under driften av de-

ponin,

3. de villkor som, enligt vad som kan förutses när tillståndet ges, behövs i

fråga om avslutning av deponin, och

4. de villkor som behövs i fråga om skyldighet att rapportera om typer och

mängder av avfall som har deponerats.

5 Senaste lydelse 2003:518.

6 Senaste lydelse av tidigare 22 kap. 25 a § 2002:175.

background image

5

SFS 2011:734

24 kap.

14 §

Framställan som avses i 13 § ska vara skriftlig och ges in till mark-

och miljödomstolen i tre exemplar. Ett exemplar ska delges tillstånds-
havaren.

Anspråket prövas före eller efter utgången av den tid som gäller för fram-

ställan. Beträffande förfarandet gäller vad som stadgas om förfarandet i
stämningsmål i 7 kap. 8�12 §§ lagen (1998:812) med särskilda bestämmel-
ser om vattenverksamhet. Dessutom tillämpas 22 kap. 23 § samt 28 § andra
och tredje styckena.

29 kap.

6 §

7

För bristfällig miljöinformation döms till böter eller fängelse i högst

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. i fråga om kemiska produkter eller biotekniska organismer bryter mot

bestämmelserna om produktinformation i 14 kap. genom att

a) felaktigt klassificera eller låta bli att klassificera en produkt enligt vad

som krävs i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap.,

b) låta bli att märka en produkt eller att lämna annan produktinformation

enligt vad som krävs i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
14 kap.,

c) låta bli att med en lämplig symbol eller beteckning för fara eller risk

eller med annan tydlig varningstext märka en produkt eller på annat sätt
lämna produktinformation, om märkningen eller informationen behövs till
skydd för människors hälsa eller miljön, eller

d) lämna oriktig eller bristfällig produktinformation,
2. i fråga om kemiska produkter bryter mot en bestämmelse i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den 17 juni 2008
om export och import av farliga kemikalier

8 genom att

a) låta bli att märka en produkt med en farosymbol, en farobeteckning, en

riskfras eller ett varningsmärke enligt vad som krävs i förordningens artikel
16.1,

b) låta bli att lämna säkerhetsdatablad enligt vad som krävs i förordning-

ens artikel 16.3, eller

c) lämna oriktig uppgift i märkningen eller säkerhetsdatabladet,
3. i fråga om tvätt- eller rengöringsmedel bryter mot förordning (EG) nr

648/2004 genom att låta bli att märka förpackningar enligt vad som krävs i
förordningens artikel 11,

4. i fråga om produkter och utrustning som innehåller fluorerade växthus-

gaser bryter mot förordning (EG) nr 842/2006 genom att låta bli att märka
produkter och utrustning enligt vad som krävs i förordningens artikel 7,

5. i fråga om kemiska produkter bryter mot en bestämmelse i förordning

(EG) nr 1907/2006 genom att

a) låta bli att förse mottagaren av ett ämne eller en blandning med ett

säkerhetsdatablad enligt kraven i artikel 31,

b) lämna oriktig eller bristfällig uppgift i säkerhetsdatabladet, eller

7 Senaste lydelse 2010:742.

8 EUT L 204, 31.7.2008, s. 1 (Celex 32008R0689).

background image

6

SFS 2011:734

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

c) låta bli att tillhandahålla en mottagare eller konsument information om

namn på ett ämne som ingår i en vara enligt kraven i artikel 33, eller

6. i fråga om kemiska produkter och explosiva föremål bryter mot en

bestämmelse i förordning (EG) nr 1272/2008 genom att

a) felaktigt klassificera eller låta bli att klassificera ett ämne, en blandning

eller ett explosivt föremål enligt vad som krävs i artiklarna 4.1, 4.2, 4.3 eller
4.8, eller

b) felaktigt märka eller låta bli att märka ett ämne, en blandning eller ett

explosivt föremål enligt vad som krävs i artiklarna 4.4, 4.7 eller 4.8.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om underlåtenheten eller

den oriktiga eller bristfälliga informationen varit sådan att den inte kunnat
försvåra bedömningen av risken för skada på människors hälsa eller i miljön.
Ansvar ska inte heller dömas ut enligt denna paragraf om ansvar för gärning-
en kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9.

7 a §

Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för nedskräpnings-

förseelse till penningböter, om nedskräpningen är att anse som mindre all-
varlig.

11 §

9

Om en gärning som avses i 2, 2 a, 2 b, 3, 3 a eller 3 b §, 4 § första

stycket 2, 5 § 1 eller 7 a, 8 eller 9 § är att anse som ringa, döms inte till
ansvar. En gärning är att anse som ringa om den framstår som obetydlig med
hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen.

Till ansvar enligt detta kapitel döms inte om gärningen är belagd med

samma eller strängare straff i brottsbalken eller om ansvar för gärningen kan
dömas ut enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Om ett vitesföreläggande har överträtts, döms inte till ansvar enligt detta

kapitel för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Om en gärning som avses i 1�9 §§ kan föranleda miljösanktionsavgift och

inte kan antas föranleda annan påföljd än böter, får åtal väckas av åklagare
endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 10 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

9 Senaste lydelse 2008:240.