SFS 2011:705 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

110705.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 3 kap. 2 och 3 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 4, 5 och 6 §§, 7 kap. 1, 2 och 8 §§, 13 kap.

10 §, 14 kap. 3 § samt 16 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 4 § ska lyda ⬝Schengenkonventionen,

Schengenstat och Schengenvisering⬝,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 4 a § och 14 kap.

5 a §, samt närmast före 14 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

4 a §

Med Schengenvisering avses i denna lag en visering enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om
införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)

2.

2 kap.

3 §

3

En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska ha Schengen-

visering eller nationell visering, om han eller hon inte har uppehållstillstånd
eller har ställning som varaktigt bosatt.

3 kap.

1 §

Villkor för beviljande av Schengenvisering finns i viseringskodexen.

4 §

Om det finns särskilda skäl får nationell visering beviljas. En sådan vi-

sering ger tillstånd att resa in i och vistas i Sverige. Viseringen får endast be-
viljas för längre tid än tre månader, dock högst ett år. Den får beviljas för
längre tid än utlänningens pass gäller endast när det finns särskilda skäl.

5 §

Beslut om Schengenvisering får utöver vad som följer av viserings-

kodexen meddelas av Migrationsverket. Beslut om nationell visering får
meddelas av Migrationsverket och Regeringskansliet.

1 Prop. 2010/11:121, bet. 2010/11:SfU9, rskr. 2010/11:278.

2 EUT L 243, 15.9.2009, s. 1 (Celex 32009R0810).

3 Senaste lydelse 2006:219.

SFS 2011:705

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:705

6 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Migrationsverket

får meddela föreskrifter om att andra myndigheter har rätt att besluta om vi-
sering.

Regeringen får meddela föreskrifter om att ett organ som är knutet till

Sveriges exportråd har rätt att bevilja visering.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Regeringskansliet får

ingå överenskommelse med en Schengenstat om att den statens behöriga
myndigheter får besluta om Schengenvisering.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Regeringskansliet får

besluta om samarbete med en extern tjänsteleverantör eller med en kommer-
siell mellanhand i enlighet med viseringskodexen.

7 kap.

1 §

Nationell visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd får återkallas

för en utlänning som medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet
har förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet.

I viseringskodexen finns bestämmelser om upphävande och återkallelse

av Schengenvisering.

Om utlänningen har vistats här i landet i mer än fyra år med uppehållstill-

stånd när frågan om återkallelse prövas av den myndighet som först beslutar
i saken, får uppehållstillståndet återkallas enligt första stycket endast om det
finns synnerliga skäl för det.

2 §

Utöver vad som sägs i 1 § får nationell visering, uppehållstillstånd och

arbetstillstånd återkallas, om det finns särskilda skäl för det.

Uppehållstillstånd får dock återkallas enligt första stycket endast för en ut-

länning som ännu inte har rest in i Sverige.

8 §

�&terkallelse av uppehållstillstånd och arbetstillstånd beslutas av Mig-

rationsverket. �&terkallelse och upphävande av Schengenvisering får utöver
vad som följer av viseringskodexen beslutas av Migrationsverket. �&terkal-
lelse av nationell visering beslutas av den myndighet som har beviljat vise-
ringen eller av Migrationsverket.

Uppehållstillstånd eller nationell visering som har beviljats av Regerings-

kansliet får återkallas endast av Regeringskansliet.

13 kap.

10 §

4

Ett beslut i fråga om uppehållstillstånd eller om tredjelandsmedbor-

gares ställning som varaktigt bosatt i Sverige skall alltid innehålla de skäl
som ligger till grund för beslutet.

Vid beslut i fråga om nationell visering eller arbetstillstånd får skälen som

ligger till grund för beslutet utelämnas. En utlänning har dock alltid rätt till
motivering av ett beslut i fråga om nationell visering, om beslutet går utlän-
ningen emot och utlänningen omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) eller av avtalet mellan Europeiska gemenskapen

4 Senaste lydelse 2006:219.

background image

3

SFS 2011:705

och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlig-
het för personer, utan att vara medborgare i en EES-stat eller i Schweiz.

14 kap.

3 §

5

Migrationsverkets beslut får överklagas till en migrationsdomstol, om

beslutet innebär

� avvisning eller utvisning,
� avslag på en ansökan om uppehållstillstånd eller om tredjelandsmed-

borgares ställning som varaktigt bosatt i Sverige, eller

� återkallelse av ett uppehållstillstånd eller av tredjelandsmedborgares

ställning som varaktigt bosatt i Sverige.

Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om arbetstillstånd eller

beslut om återkallelse av arbetstillstånd får överklagas till en migrations-
domstol, om frågan om tillstånd har behandlats i samband med ett beslut om
avvisning eller utvisning.

Visering

5 a §

En myndighets beslut om avslag på ansökan om Schengenvisering

eller om upphävande eller återkallelse av Schengenvisering, får överklagas
till en migrationsdomstol.

En myndighets beslut om avslag på ansökan om nationell visering eller

återkallelse av nationell visering för en utlänning som omfattas av avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller av avtalet mellan Eu-
ropeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å
andra sidan om fri rörlighet för personer, utan att vara medborgare i en EES-
stat eller i Schweiz, får överklagas till en migrationsdomstol.

16 kap.

1 §

6

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka förvaltningsrätter som ska

vara migrationsdomstolar och vilken migrationsdomstol som är behörig att
pröva säkerhetsärenden. Regeringen meddelar även föreskrifter om behörig
migrationsdomstol för viseringsmål. Migrationsöverdomstol är Kammar-
rätten i Stockholm.

Om migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen och förfarandet i

dessa gäller vad som allmänt är föreskrivet om förvaltningsrätt och kammar-
rätt och rättskipningen i dessa, om inte något annat följer av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2006:219.

6 Senaste lydelse 2009:845.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011