SFS 2011:721 Lag om märkning av energirelaterade produkter

110721.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om märkning av energirelaterade produkter;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens innehåll

1 §

Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv

2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produkt-
information som anger energirelaterade produkters användning av energi
och andra resurser

3.

Lagen innehåller bestämmelser om att slutanvändare av energirelaterade

produkter ska ges information om dessa produkters användning av energi
och av andra väsentliga resurser. Informationen ska ges i form av märkning
av produkten och av bifogad standardiserad produktinformation.

Lagen gäller inte begagnade energirelaterade produkter.

Definitioner

2 §

I denna lag betyder

andra väsentliga resurser: vatten, kemikalier eller varje annat ämne som

förbrukas av en produkt vid normal användning,

energirelaterad produkt: en produkt som omfattas av föreskrifter i en de-

legerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU,

leverantör: en tillverkare eller en tillverkares representant eller en impor-

tör som släpper ut en energirelaterad produkt på unionsmarknaden eller som
gör det möjligt att ta den i bruk på unionsmarknaden,

representant: en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Euro-

peiska unionen och som av en tillverkare fått skriftlig fullmakt att handla på
dennes vägnar i fråga om samtliga eller vissa av förpliktelserna enligt denna
lag,

importör: en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska

unionen och som inom sin näringsverksamhet släpper ut en produkt från

1 Prop. 2010/11:106, bet. 2010/11:NU22, rskr. 2010/11:271.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om
märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produk-
ters användning av energi och andra resurser (EUT L 153, 18.6.2010, s. 1, Celex
32010L0030).

3 EUT L 153, 18.6.2010, s. 1 (Celex 32010L0030).

SFS 2011:721

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:721

tredjeland på unionsmarknaden eller som gör det möjligt att ta den i bruk på
unionsmarknaden,

återförsäljare: en detaljist eller annan person som yrkesmässigt ställer ut

eller bjuder ut energirelaterade produkter som är avsedda för slutanvändare,
oavsett om detta ska ske genom försäljning, uthyrning eller hyrköp,

att släppa ut en produkt på unionsmarknaden: att göra en produkt till-

gänglig för första gången på unionsmarknaden i syfte att den ska spridas
eller användas inom unionen oavsett om det sker i vinstsyfte eller gratis och
oavsett vilken försäljningsteknik som används,

att ta i bruk en produkt på unionsmarknaden: att för första gången ta i

bruk en produkt för avsett ändamål inom unionen.

Om det inte finns någon sådan leverantör som avses i första stycket åvilar

leverantörens skyldigheter enligt denna lag varje fysisk eller juridisk person
som släpper ut produkten eller som gör det möjligt att ta den i bruk på uni-
onsmarknaden.

Etiketter och informationsblad

3 §

En leverantör ska kostnadsfritt tillhandahålla en etikett och ett informa-

tionsblad till alla exemplar av en energirelaterad produkt. För inbyggda eller
installerade produkter gäller detta bara om det föreskrivs i den delegerade
akten som omfattar produkten.

Etiketten och informationsbladet ska innehålla den information som krävs

enligt den delegerade akten för produkten och i övrigt vara utformade så att
slutanvändarna kan ta del av informationen.

4 §

När en energirelaterad produkt ställs ut för försäljning, uthyrning eller

hyrköp till slutanvändare ska återförsäljaren eller den som i övrigt ställer ut
produkten fästa etiketten på produkten. Detta ska ske på ett sådant sätt att
etiketten lätt kan läsas och i övrigt på det sätt som anges i den delegerade
akten. Dessutom ska informationsbladet finnas tillgängligt i anslutning till
produkten.

5 §

När en energirelaterad produkt bjuds ut till försäljning, uthyrning eller

hyrköp på ett sådant sätt att en eventuell slutanvändare inte kan se produkten
utställd ska återförsäljaren eller den som i övrigt bjuder ut produkten tydligt
lämna den information som anges på etiketten och i informationsbladet på
det sätt som anges i den delegerade akten.

6 §

När en energirelaterad produkt säljs till slutanvändare ska säljaren se

till att produkten är försedd med en etikett och att informationsbladet finns
med i de handlingar som åtföljer produkten.

7 §

Den som på annat sätt än det som sägs i 4 och 5 §§ gör reklam för en

särskild modell av en energirelaterad produkt och i reklamen lämnar energi-
relaterad information eller information om priset ska i reklamen också lämna
en hänvisning till produktens energieffektivitetsklass.

8 §

Den som tillhandahåller tekniskt reklammaterial avseende en energi-

relaterad produkt och som beskriver de specifika tekniska parametrarna för
produkten, ska i reklammaterialet lämna den information om produktens

background image

3

SFS 2011:721

energianvändning som en slutanvändare kan antas behöva eller lämna infor-
mation om produktens energieffektivitetsklass.

Teknisk dokumentation

9 §

Leverantören ska se till att en teknisk dokumentation avseende en ener-

girelaterad produkt upprättas. Dokumentationen ska innehålla de uppgifter
som krävs enligt den delegerade akten för produkten.

10 §

Leverantören ska hålla den tekniska dokumentationen tillgänglig för

kontroll i fem år efter det att den sista berörda produkten har tillverkats.

Om leverantören är importör ska dokumentationen hållas tillgänglig i fem

år efter det att importören importerade det sista exemplaret av produkten.

Leverantören ska på begäran hålla en elektronisk version av dokumenta-

tionen tillgänglig för tillsynsmyndigheten i en medlemsstat i Europeiska uni-
onen och för Europeiska kommissionen. Detta ska ske inom tio arbetsdagar
från det att leverantören tog emot begäran.

Förbud

11 §

En energirelaterad produkt får inte förses med etiketter, märken, sym-

boler eller påskrifter som inte uppfyller de krav som gäller för produkten,
om åtgärden kan leda till missförstånd eller förväxling hos slutanvändarna
om produktens användning av energi eller andra väsentliga resurser.

Upphandling

12 §

Upphandlande myndigheter enligt 2 kap. 19 § lagen (2007:1091) om

offentlig upphandling, bör vid offentlig upphandling av energirelaterade pro-
dukter sträva efter att enbart upphandla produkter som uppfyller kriterierna
för de högsta prestandanivåerna och som tillhör den högsta energi-
effektivitetsklassen.

Första stycket gäller dock bara vid upphandling av sådana kontrakt som

avses i lagen om offentlig upphandling och vars värde uppgår till eller över-
stiger de tröskelvärden som anges i 3 kap. 1 § lagen om offentlig upphand-
ling.

Tillsyn

13 §

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter som har

meddelats i anslutning till lagen och föreskrifter i en delegerad akt enligt
artikel 10 i direktiv 2010/30/EU utövas av den myndighet som regeringen
bestämmer (tillsynsmyndigheten).

14 §

Tillsynsmyndigheten ska se till att föreskrifterna i Europaparla-

mentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 av den 25 november 2009
om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga
parametrar

4 följs.

4 EUT L 342, 22.12.2009, s. 46 (Celex 32009R1222).

background image

4

SFS 2011:721

15 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att lagen, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen,
föreskrifterna i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU samt
föreskrifterna i förordning EG nr 1222/2009 ska följas. Ett föreläggande el-
ler förbud får förenas med vite.

Ett föreläggande angående en leverantörs skyldigheter enligt 10 § tredje

stycket gäller omedelbart.

16 §

Ett föreläggande enligt 15 § får avse att en leverantör ska tillhanda-

hålla de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för
tillsynen. Ett sådant föreläggande gäller omedelbart.

17 §

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har tillsynsmyndig-

heten rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har
anknytning till den verksamhet som tillsynen avser, dock inte bostäder.

Polismyndighet ska på begäran lämna tillsynsmyndigheten den hjälp som

behövs vid tillämpningen av första stycket.

En begäran enligt andra stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan vidtas utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

18 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet för en leverantör att ersätta tillsyns-
myndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov av

1. en energirelaterad produkt, eller
2. däck enligt Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009

av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffek-
tivitet och andra väsentliga parametrar.

Föreskrifterna får dock bara avse fall då produkten visat sig inte uppfylla

de krav som gäller enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen, enligt föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i
direktiv 2010/30/EU eller enligt föreskrifter i förordning EG nr 1222/2009.

�verklagande

19 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2012 i fråga om 14 § och i öv-

rigt den 20 juli 2011.

2. Lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater ska upphöra att

gälla den 20 juli 2011.

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om produkter som

omfattas av föreskrifter, som har meddelats med stöd av den upphävda

background image

5

SFS 2011:721

lagen. Detta gäller dock inte om en sådan produkt omfattas av föreskrifter i
en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

MAUD OLOFSSON
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011