SFS 2011:736 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

110736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 a § lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.

17 a §

2

Den intagne är, om inte annat motiveras av medicinska eller lik-

nande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna blod-, urin-, utandnings-,
saliv- eller svettprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av narko-
tika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som
avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller
sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälso-
farliga varor, om det kan misstänkas att den intagne är påverkad av något
sådant medel eller någon sådan vara.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:107, bet. 2010/11:JuU25, rskr. 2010/11:284.

2 Senaste lydelse 2007:1312.

SFS 2011:736

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011