SFS 2011:738 Lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet

110738.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:333) om

Lagrådet

2

dels att 15 § ska upphöra att gälla,
dels att 6 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

6 §

3

Ordföranden på en avdelning i Högsta domstolen eller Högsta förvalt-

ningsdomstolen får inte utses till ledamot i Lagrådet.

13 §

Lagrådets verksamhet delas in i perioder om ett år räknade från början

av Högsta domstolens höstsession (lagrådsperioder).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:98, bet. 2010/11:KU31, rskr. 2010/11:267.

2 Senaste lydelse av 15 § 2010:1467.

3 Senaste lydelse 2010:1467. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2011:738

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011