SFS 2011:741 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

110741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i arbetsmiljölagen

(1977:1160)

2 ska införas en ny paragraf, 6 kap. 9 a §, av följande lydelse.

6 kap.

9 a §

Till skyddskommitté som avses i 8 § får genom ett kollektivavtal ut-

ses ett organ som behandlar också andra frågor än som anges i 9 §. Ett sådant
organ får ha en annan benämning än skyddskommitté.

Denna paragraf är inte tillämplig i fråga om skyddskommitté på fartyg.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011. För arbetsställen där arbets-

miljösamrådet regleras av kollektivavtal vid ikraftträdandet, tillämpas lagen
från och med den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

SFS 2011:741

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011