SFS 2011:744 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

110744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) att övergångsbestämmelsen till lagen (2010:208)
om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.
2. För uppgifter i ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och

vissa andra utlänningar gäller 26 kap. 1 § i sin äldre lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254.

SFS 2011:744

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011