SFS 2011:746 Lag om ändring i lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

110746.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (RFS 1980:4) (1980:607) om
beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m.
beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess
myndigheter;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (RFS 1980:4) (1980:607)

om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetsta-
gare hos riksdagen och dess myndigheter

2 ska ha följande lydelse.

3 §

Riksdagens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar och

åtalsanmälan enligt lagen (1994:260) om offentlig anställning samt om
avskedande enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd när det gäller
arbetstagare som ska anställas genom beslut av riksdagsstyrelsen och andra
arbetstagare som styrelsen bestämmer.

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra leda-

möter. Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha erfarenhet
som domare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:265.

2 Lagen omtryckt 1994:271.

SFS 2011:746

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011