SFS 2011:747 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

110747.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1989:185) om arvo-

den m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

2

dels att i 2 § orden ⬝rådet för ledamotsnära frågor⬝ ska bytas ut mot ⬝leda-

motsrådet⬝,

dels att i 3 § ordet ⬝riksdagsförvaltningen⬝ ska skrivas med stor begynnel-

sebokstav.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264.

2 Senaste lydelse av
2 § 2010:1418
3 § 2010:1418.

SFS 2011:747

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011