SFS 2011:748 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

110748.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av
administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och
riksdagens myndigheter;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1989:186) om över-

klagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens
myndigheter

2

dels att i rubriken till lagen och i 1, 5 och 6 §§ ordet ⬝riksdagsförvaltning-

en⬝ ska skrivas med stor begynnelsebokstav,

dels att 2, 3 och 8 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

3

Ett beslut som gäller anställning hos riksdagens myndigheter får över-

klagas i enlighet med vad som anges i denna lag om beslutet

1. gäller en annan anställning än en sådan som anges i 3 § och saken inte

enbart avser tvist om kollektivavtal,

2. gäller en fråga som är reglerad i lag eller i annan författning och det i

samma författning föreskrivs att beslut i frågan får överklagas.

3 §

4

Ett beslut om anställning får inte överklagas om det avser någon av

följande anställningar

hos Riksdagsförvaltningen � biträdande riksdagsdirektör, avdelningschef,

chef för ett utskottskansli eller chef för EU-nämndens kansli,

hos Riksbanken � ledamöter av direktionen och chef för revisionsenhet,
hos Riksdagens ombudsmän � chef för ombudsmännens kansli.

8 §

�verklagande av ett sådant beslut om anställning som tillkännages ge-

nom anslag ska göras inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. An-
dra beslut ska överklagas inom tre veckor från den dag då den klagande fick
del av beslutet.

1 Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264.

2 Senaste lydelse av
1 § 2002:1031
5 § 2009:1586
6 § 2000:428.

3 Senaste lydelse 2000:428.

4 Senaste lydelse 2009:177.

SFS 2011:748

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:748

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)