SFS 2011:749 Lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

110749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1065) om eko-

nomiska villkor för riksdagens ledamöter

2

dels att i 4 kap. 2, 2 a, 3 och 3 a §§, 5 kap. 2, 4, 6, 8 och 10 §§, 8 kap. 13 §,

9 kap. 8 och 9 §§, 11 kap. 8 §, 13 kap. 7, 18 och 21 §§, 15 kap. 2 § och
16 kap. 1 § ordet ⬝riksdagsförvaltningen⬝ ska skrivas med stor begynnelse-
bokstav,

dels att 11 kap. 4 § och 13 kap. 22 § ska ha följande lydelse.

11 kap.

4 §

3

Efterlevandepension efter den som avses i 1 § första stycket 1 betalas

under tid som avses i 3 § första stycket enligt vad som anges i denna para-
graf.

Efterlevandepension till make betalas för år med
1. ett belopp som motsvarar 1,2 prisbasbelopp, och
2. 45 procent av underlaget enligt femte stycket till den del det överstiger

7,5 men inte 20 inkomstbasbelopp under det första året och 30 procent av
denna del av underlaget under de följande fem åren, samt

3. 22,5 procent av underlaget enligt femte stycket till den del det översti-

ger 20 men inte 30 inkomstbasbelopp under det första året och 15 procent av
denna del av underlaget under de följande fem åren.

Efterlevandepension till barn betalas för år med
1. 10 procent av underlaget enligt femte stycket till den del det inte över-

stiger 7,5 inkomstbasbelopp,

2. 25 procent av underlaget enligt femte stycket till den del det överstiger

7,5 men inte 20 inkomstbasbelopp, samt

1 Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264.

2 Senaste lydelse av
4 kap. 2 § 2006:998

8 kap. 13 § 2009:1582

4 kap. 2 a § 2001:543

9 kap. 8 § 2009:1582

4 kap. 3§ 2008:1273

9 kap. 9 § 2009:1582

4 kap. 3 a § 2009:178

11 kap. 8 § 2009:1582

5 kap. 2 § 2010:1259

13 kap. 7 § 2006:998

5 kap. 4 § 2006:998

13 kap. 18 § 2009:1582

5 kap. 6 § 2006:998

13 kap. 21 § 2009:1582

5 kap. 8 § 2006:998

15 kap. 2 § 2001:1000

5 kap. 10 § 2006:998

16 kap. 1 § 2006:998.

3 Senaste lydelse 2009:1582.

SFS 2011:749

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:749

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3. 12,5 procent av underlaget enligt femte stycket till den del det översti-

ger 20 men inte 30 inkomstbasbelopp.

Om det inte finns någon efterlevande make tillfaller belopp enligt andra

stycket de barn som har rätt till efterlevandepension enligt tredje stycket. Be-
lopp som är gemensamt för flera barn delas lika mellan dem.

Underlaget för efterlevandepensionen utgörs av arvode som avses i 8 kap.

4 § som utbetalades vid dödsfallet.

13 kap.

22 §

4

Den som vill att inkomstgaranti ska betalas ut ska skriftligen ansöka

om det hos Statens tjänstepensionsverk enligt vad som följer av 6 § lagen
(2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen.

Inkomstgaranti kan inte betalas ut för längre tid tillbaka än sex månader

före ansökningsmånaden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:697.