SFS 2011:751 Lag om ändring i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

110751.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:128) om säkerhetsskydd i
riksdagen och dess myndigheter;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:128) om säker-

hetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

dels att i 1 och 2 §§ ordet ⬝riksdagsförvaltningen⬝ ska skrivas med stor

begynnelsebokstav,

dels att 10 § ska ha följande lydelse.

10 §

Av 7 § lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

framgår att Riksdagsförvaltningen får meddela föreskrifter inom sitt
verksamhetsområde.

�vriga myndigheter som avses i 1 § får meddela de närmare föreskrifter

inom sitt verksamhetsområde som behövs för tillämpning av

1. denna lag och
2. säkerhetsskyddslagens (1996:627) bestämmelser om säkerhetspröv-

ning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264.

SFS 2011:751

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011