SFS 2011:753 Lag om ändring i lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

110753.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1372) om införande av
lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora
exponeringar;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2006:1372) om

införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

dels att 5, 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 11 och 12 §§, av följan-

de lydelse.

5 §

Ett institut som enligt 4 kap. 7 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning

och stora exponeringar har tillstånd att tillämpa en internmetod för att beräk-
na kapitalkravet för kreditrisker eller för motpartsrisker som ingår i mark-
nadsrisker, ska från den 30 juni 2011 till och med det datum som regeringen
bestämmer ha en kapitalbas som motsvarar minst 80 procent av kapital-
kraven för

1. kreditrisker och marknadsrisker enligt 2 kap. 2, 3 och 5 §§ lagen

(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag, och

2. exponeringar som överskrider gränsvärdena för stora exponeringar

enligt 5 kap. 6 § samma lag.

Ett institut som enligt 6 kap. 6 § lagen om kapitaltäckning och stora expo-

neringar har tillstånd att tillämpa en internmätningsmetod för att beräkna
kapitalkravet för operativa risker ska ha en kapitalbas som från den 30 juni
2011 till och med det datum som regeringen bestämmer motsvarar minst
80 procent av summan av kapitalkraven enligt första stycket 1 och 2.

1 Prop. 2010/11:110, bet. 2010/11:FiU40, rskr. 2010/11:273.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätt-
ten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning), (EUT L 177,
30.6.2006, s. 1, Celex 32006L0048) samt Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditin-
stitut (omarbetning), (EUT L 177, 30.6.2006, s. 201, Celex 32006L0049), senast änd-
rade genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november
2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG,
2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och
2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europe-
iska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten), (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

SFS 2011:753

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:753

Ett institut som från och med den 1 januari 2010 eller senare efter tillstånd

enligt 4 kap. 7 § lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar tillämpar
en internmetod för att beräkna kapitalkravet för kreditrisker eller för mot-
partsrisker som ingår i marknadsrisker, får efter tillstånd av Finansinspektio-
nen ha en kapitalbas som motsvarar minst 80 procent av kapitalkravet för
kreditrisker enligt 4 kap. 1 § första stycket, 4, 6, och 12�15 §§ samma lag i
dess lydelse den 29 juni 2011.

Ett institut som från och med den 1 januari 2010 eller senare har tillstånd

enligt 6 kap. 6 § lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar att tilläm-
pa en internmätningsmetod för att beräkna kapitalkravet för operativa risker,
får efter tillstånd av Finansinspektionen ha en kapitalbas som motsvarar
minst 80 procent av kapitalkravet för operativa risker enligt 6 kap. 2�5 §§
eller 2 kap. samma lag.

Första�fjärde styckena gäller både när kapitalkravet beräknas för det indi-

viduella institutet och för en finansiell företagsgrupp.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur kapitalbasen ska beräknas enligt denna paragraf.

8 §

3

Ett värdepappersbolag som tillhandahåller investeringstjänster eller

utför investeringsverksamhet avseende sådana finansiella instrument som
anges i 1 kap. 4 § första stycket 5 b�d, f och g lagen (2007:528) om värdepap-
persmarknaden, får till och med år 2014 efter tillstånd av Finansinspektionen
överskrida de gränsvärden som anges i 7 kap. 3 § lagen (2006:1371) om kapi-
taltäckning och stora exponeringar utan att beräkna något särskilt kapitalkrav
enligt 7 kap. 8 § samma lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om vilka villkor som ska vara uppfyllda
för tillståndet.

9 §

4

Till och med år 2014 tillämpas inte bestämmelserna om kapitalkrav

som avser värdepappersbolag i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och
stora exponeringar för sådana värdepappersbolag vars huvudsakliga verk-
samhet är att tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverk-
samhet avseende sådana finansiella instrument som anges i 1 kap. 4 § första
stycket 5 b�d, f och g lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

11 §

Till utgången av 2012 ska den tidsperiod som anges i 10 kap. 6 a §

lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar vara sex må-
nader.

12 §

7 a kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora expone-

ringar ska tillämpas på värdepapperiseringar som emitteras från och med den
30 juni 2011.

7 a kap. samma lag ska från och med den 1 januari 2015 tillämpas på vär-

depapperiseringar som emitterats före den 30 juni 2011, om nya underlig-
gande exponeringar har tillkommit eller ersatts efter den 31 december 2014.

3 Senaste lydelse 2007:571.

4 Senaste lydelse 2007:571.

background image

3

SFS 2011:753

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011