SFS 2011:756 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

110756.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver att 3, 4 och 5 a §§ förordningen (2001:911) om av-

gifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen samt bilagan till för-
ordningen ska ha följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna

förordning för prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� sjölagen (1994:1009),
� den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora expone-

ringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om investeringsfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

1 Senaste lydelse 2011:261.

SFS 2011:756

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:756

� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� aktiebolagslagen (2005:551),
� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarkna-

den,

� lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
� lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapital-täck-

ning och stora exponeringar,

� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043), och
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

4 §

2

Avgift enligt 3 § ska betalas enligt följande avgiftsklasser och med

följande belopp:

Avgiftsklasser

Avgift kronor


A

700

B

1 300

C

2 300

D

4 000

E

6 500

F

10 000

G

15 000

H

22 000

I

28 000

J

35 000

K

46 000

L

65 000

M

90 000

N

120 000

O

140 000

P

180 000

Q

270 000

R

500 000

S

850 000

T

1 300 000

U

1 800 000

V

2 300 000

X

2 800 000

Y

3 400 000

Z

3 900 000

�&

4 500 000

�

5 200 000

�

5 800 000

AA

6 500 000

AB

7 100 000

AC

7 800 000

2 Senaste lydelse 2010:1438.

background image

3

SFS 2011:756

5 a §

3

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrel-

sesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i

� bank,
� betalningsinstitut,
� börs,
� clearingorganisation,
� finansiellt institut,
� fondbolag,
� företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlånings-

verksamhet,

� försäkringsföretag,
� institut för elektroniska pengar,
� juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen

(2005:405) om försäkringsförmedling,

� juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen

(2010:751) om betaltjänster,

� kreditmarknadsföretag,
� pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut-

fästelse m.m.,

� registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� understödsförening, eller
� värdepappersbolag.
I fråga om juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen

om försäkringsförmedling tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny
bolagsman.

I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betal-

tjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning
av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställ-
företrädare.

I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt

lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om
ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller
dennes ställföreträdare.

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelse-

suppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag,
eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har
ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

För avgiftens storlek enligt första�fjärde styckena gäller 4 §, avgiftsklass

G utom i fråga om finansiellt institut och företag som driver verksamhet en-
ligt lagen om inlåningsverksamhet för vilka i stället avgiftsklass E gäller.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Fi-

nansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet
är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser.

3 Senaste lydelse 2011:261.

background image

4

SFS 2011:756

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

5

SFS 2011:756

Bilaga

4

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande av-

giftsklasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (15 b §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (15 d §)

D

Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de
regler som anges i 9 a § första stycket (31 § femte stycket)

E

Den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar
Undantag enligt 2 § andra stycket (begränsad tillsyn)

F

Medgivande till lägre minsta antal medlemmar (5 §)

E

Medgivande att meddela kapitalförsäkring till högre belopp
(6 §)

D

Medgivande att driva främmande verksamhet eller att ändra
försäkringsverksamheten (7 §)

D

Undantag från upplåningsbegränsning (7 §)

G

Underrättelse om sekundäretablering (14 a §)

G

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering
meddela tjänstepensionsförsäkring (14 b §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (14 c §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(14 d §)

D

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (14 d §)

D

Undantag från rätten för medlem till fribrev eller återköp
(19 §)

G

Medgivande att undanta medel från försäkringsfond (23 § tredje
stycket)

F

Medgivande att ersätta taxeringsvärde med pantvärde eller
uppskattat värde (24 § tredje stycket)

D

Undantag från begränsningsreglerna i 24 b §

G

Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (25 §)

G

Medgivande att tillämpa 7 kap. 9 a�10 g §§ försäkringsrörelse-
lagen (1982:713) och föreskrifter som meddelats med stöd
av de bestämmelserna samt punkt 4 i övergångsbestämmel-
serna till lagen (1995:779) om ändring i försäkringsrörelse-
lagen (24 a §)

G

Förhandsgranskning av interna modeller (25 a §)

R�AC

Undantag från förbudet mot att lämna kredit (26 §)

E

Undantag från gruppbaserad redovisning (26 g §)

G

4 Senaste lydelse 2011:261. �ndringarna innebär bl.a. att ärendeslagen enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om
kreditvärderingsinstitut tagits bort ur bilagan.

background image

6

SFS 2011:756

Medgivande om längre mandattid för styrelseledamot (27 §
första stycket 2)

D

Medgivande om längre mandattid för revisor (31 § 2)

D

Medgivande att hålla ordinarie föreningsstämma endast
vartannat eller vart tredje år (33 §)

D

Medgivande att annan än medlem får vara fullmäktig (35 §
andra stycket)

D

Medgivande att fullmäktig får utses för en tid av fyra år
(35 § andra stycket)

D

Godkännande och registrering av stadgeändring (37 §)

F

Godkännande och registrering av beslut om likvidation (40 §
andra stycket)

D

Medgivande att fortsätta verksamhet med lägre minsta antal
medlemmar (41 § andra stycket)

H

Medgivande att fortsätta verksamhet under likvidation (54 §)

G

Godkännande och registrering av beslut om överlåtelse av en
förenings rörelse (56, 63 och 64 §§)

L

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till
en annan stat (96 §)

J

Lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande
Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (1 kap. 4 §)

O

Tillstånd till avveckling av pensionssparrörelse (6 kap. 2 §)

H

Godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal
(6 kap. 4 §)

F

Sjölagen (1994:1009)
Utfärdande av certifikat enligt 10 kap. 12 § tredje stycket

C

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §)

G

Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse
(4 kap. 2 §)

G

Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §)

G

Beviljande av koncession (4 kap. 5 §)

Q

Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §)

L

Förlängning av koncession (4 kap. 6 §)

G

Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §)

G

Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp
(5 kap. 3 §)

D

Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än
sådana som anges i 6 kap. 3 § försäkringsrörelselagen
(5 kap. 8 §)

I

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 6 kap.
12 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)

I

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 6 kap.
14 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)

I

Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §)

G

background image

7

SFS 2011:756

Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §)

D

Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §)

D

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §)

L

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
Auktorisation som central värdepappersförvarare (1 kap. 1 §)

Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 3 § andra stycket)

F

Tillstånd att driva annan verksamhet (2 kap. 7 § andra stycket)

G

Tillstånd till organisationsförvärv (2 kap. 8 §)

G

Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet
(3 kap. 12 § fjärde stycket)

G

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i en central
värdepappersförvarare (9 kap. 1 §)

L

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §)

Q

Medgivande att använda vissa tillgångar som fyllnads-
säkerheter (3 kap. 2 § andra stycket)

G

Medgivande att andelen fyllnadssäkerheter i säkerhetsmassan
under en begränsad tid får utgöra högst 30 procent
(3 kap. 2 § tredje stycket)

G

Lagen (2004:46) om investeringsfonder
Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet,
även i samband med tillstånd för diskretionär portfölj-
förvaltning avseende finansiella instrument eller tillstånd
att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner
(1 kap. 4 §)

P

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning
avseende finansiella instrument och tillstånd att på uppdrag
utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §)

P

Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning
avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §)

P

Tillstånd för fondbolag att på uppdrag utföra visst arbete
eller vissa funktioner (1 kap. 4 §)

P

Tillstånd för värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut
att driva fondverksamhet som avser specialfonder (1 kap. 5 §)

P

Anmälan av fondföretag om marknadsföring och försäljning av
andelar i företaget i Sverige (1 kap. 7 §)

E

Anmälan av fondföretag om ändring av underfonder
(1 kap. 7 §)

D

Tillstånd för förvaltningsbolag att driva fondverksamhet
från filial i Sverige (1 kap. 8 §)

P

Tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar
i företaget i Sverige, utom i samband med tillstånd enligt
1 kap. 8 §, varvid för bolagsrättsliga fondföretag en
underfond omfattas (1 kap. 9 §).

L

background image

8

SFS 2011:756

För ytterligare underfond i samband med ansökan om
tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar
i företaget i Sverige (1 kap. 9 §)

E

Tillstånd för fondföretag som redan har tillstånd enligt
1 kap. 9 § att marknadsföra och sälja andelar i
underfonder i Sverige att göra detta för ytterligare en
underfond (1 kap. 9 §)

J

För ytterligare underfond i samband med ansökan
om tillstånd för fondföretag som redan har tillstånd
enligt 1 kap. 9 § att marknadsföra och sälja andelar i
underfonder i Sverige (1 kap. 9 §)

E

Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES
(2 kap. 12 §)

G

Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid
filialetablering inom EES (2 kap. 14 §)

D

Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet
inom EES (2 kap. 15 § första stycket)

G

Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande
verksamhet inom EES (2 kap. 15 § första stycket)

D

Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES
(2 kap. 16 § första stycket)

G

Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra
visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal)
(4 kap. 7 § första stycket)

H

Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med
tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §)

H

Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)

F

Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 §
andra stycket)

G

Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för
förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1)

G

Tillstånd för fondbolag att ta emot medel
med redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2)

G

Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap.
1 § första stycket 3)

G

Tillstånd till sammanläggning eller delning av
investeringsfond (8 kap. 1 §)

H

Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en
investeringsfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 §
tredje stycket)

E

Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen
av en investeringsfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §)

E

Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §)

E

Tillstånd att förvärva aktier i fondbolag (11 kap. 1 §)

H

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och
finansieringsrörelse (1 kap. 8 §)

G

Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §)

D

background image

9

SFS 2011:756

Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt
tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse
(3 kap. 2 §)

Q

Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller
reglemente (3 kap. 4 §)

F

Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att
driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige
(4 kap. 4 §)

Q

Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om
representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §)

E

Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering
inom EES (5 kap. 3 §)

D

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(5 kap. 4 §)

G

Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §)

G

Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket)

D

Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall
(7 kap. 6 §)

F

Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §)

G

Prövning av om en delegat eller anställd har ledande ställning
(8 kap. 5 §)

D

Medgivande att vara stiftare (10 kap. 1 §)

D

Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara
bosatta inom EES (10 kap. 1 §)

D

Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd
från allmän domstol (10 kap. 13 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§)

G

Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sin
firma (10 kap. 36 §)

D

Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en
annan stat (10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §)

J

Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion
(12 kap. 14 §)

G

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett
kreditinstitut (14 kap. 1 §)

N

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling
(2 kap. 2 §)

G

Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling
(2 kap. 2 §)

H

Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling
och sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första
stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
(2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § första stycket)

F

Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling
och sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första
stycket 15 lagen om värdepappersmarknaden
(2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § första stycket)

G

background image

10

SFS 2011:756

Utvidgning av tillstånd att utöva försäkringsförmedling
(2 kap. 2 §)

D

Tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare att utöva
försäkringsförmedling från filial i Sverige (3 kap. 2 §
första stycket och 3 §)

L

Utvidgning av tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare
att utöva försäkringsförmedling från filial i Sverige
(3 kap. 3 §)

F

Underrättelse från försäkringsförmedlare om att inrätta
filial inom EES (4 kap. 1 § första stycket)

D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade
förhållanden vid filialetablering (4 kap. 1 § första stycket)

D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om gränsöverskridande
verksamhet inom EES (4 kap. 2 § första stycket)

D

Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade
förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (4 kap. 2 §
första stycket)

D

Tillstånd för försäkringsförmedlare som är fysisk person att
utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första
stycket 15 lagen om värdepappersmarknaden (5 kap.
1 § första stycket)

D

Tillstånd för försäkringsförmedlare som är juridisk person att
utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första
stycket 15 lagen om värdepappersmarknaden
(5 kap. 1 § första stycket)

D

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Tillstånd att beräkna kapitalkravet för marknadsrisker i
handelslagret enligt reglerna för kreditrisker (2 kap. 6 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag att använda ett särskilt
kapitalkrav för operativa risker (2 kap. 8 §)

G�N

Tillstånd att medräkna värdet av förlagsinsatser och andra
kapitaltillskott och reserver i primärt eller supplementärt
kapital (3 kap. 4 §)

K

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp (4 kap. 7 §)

S�Z

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan
har tillstånd att använda en grundläggande internmetod
(4 kap. 7 §)

R�Z

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte
redan har tillstånd att använda en grundläggande
internmetod (4 kap. 7 §)

T�Z

Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod
för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare
godkänts av Finansinspektionen (4 kap. 7 §)

J�S

Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden (4 kap. 11 §)

G

background image

11

SFS 2011:756

Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande
internmetod (4 kap. 11 §)

G

Godkännande av kreditvärderingsföretag (4 kap. 12 §)

O

Tillstånd att använda egna riskberäkningsmodeller för i
marknadsrisker ingående positionsrisker, valutakursrisker
och råvarurisker (5 kap. 3 §)

S�V

Tillstånd att utföra metodändring i del av den egna
riskberäkningsmodell för marknadsrisker som tidigare
godkänts av Finansinspektionen (5 kap. 3 §)

J�S

Tillstånd att byta från en egen riskberäkningsmodell till en
schablonmetod (5 kap. 4 §)

G�S

Anmälan för att få beräkna kapitalkravet för operativa
risker enligt en schablonmetod (6 kap. 3 §)

G�N

Tillstånd att använda en annan beräkningsgrund m.m. vid
beräkning av kapitalkravet för operativa risker
(6 kap. 5 §)

O�S

Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att
beräkna kapitalkravet för operativa risker (6 kap. 6 §)

S�V

Tillstånd att utföra metodändring i del av den
internmätningsmetod för att beräkna kapitalkravet för operativa
risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (6 kap. 6 §)

J�S

Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden
(6 kap. 9 §)

G�N

Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till
basmetoden eller schablonmetoden (6 kap. 9 §)

G�N

Tillstånd att överskrida gränsvärden för stora exponeringar
(7 kap. 8 §)

G

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av
kapitalkrav m.m. (9 kap. 4 §)

G

Undantag från skyldigheten att offentliggöra information
på gruppnivå (9 kap. 7 §)

G

Tillstånd att beräkna det gruppbaserade kapitalkravet på ett
alternativt sätt (9 kap. 8 §)

G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de
gruppbaserade kraven m.m. (9 kap. 14 §)

G

Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar
(10 kap. 15 §)

G

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §)

Q

Tillstånd till ytterligare en eller flera
investeringstjänster eller investeringsverksamheter �
utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1�8)

M

Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en
eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1�7)

J

Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel
på konto (2 kap. 2 § första stycket 8)

M

Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet
(2 kap. 3 § första stycket)

J

background image

12

SFS 2011:756

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet
driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket)

J

Godkännande av ändring av bolagsordning för
värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket)

F

Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför
EES att driva värdepappersrörelse från filial i Sverige
(4 kap. 4 §)

Q

Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla
sidotjänster eller driva sidoverksamhet
(4 kap. 6 § första stycket)

J

Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering
(5 kap. 1 §)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade
förhållanden vid filialetablering (5 kap. 3 § första
stycket)

D

Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande
verksamhet (5 kap. 4 § första stycket)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad
gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §)

D

Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett
land utanför EES (5 kap. 8 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa
finansiella instrument under längre tid än tre år
(7 kap. 5 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av
egendom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i
vissa fall (7 kap. 13 § första stycket)

G

Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa
uppdragsavtal (8 kap. 14 § andra stycket)

D

Godkännande av ett ordermatchnings- eller rapportsystem
för transaktionsrapportering (10 kap. 4 § 3 och artikel
12 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10
augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenterings-
skyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering,
överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella
instrument till handel samt definitioner för tillämpning av
det direktivet)

J

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap.
1 § första stycket)

Q

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad
marknad (12 kap. 1 § första stycket)

L

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar
för börs (12 kap. 5 § första stycket)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad
marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §)

Q

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en
reglerad marknad (12 kap. 9 §)

5

L

5 EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

background image

13

SFS 2011:756

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet
(12 kap. 10 §)

G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap.
12 § andra stycket)

M

Tillstånd för börs att driva ytterligare en
handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket)

L

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap.
12 § tredje stycket)

J

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall
(13 kap. 13 § första stycket)

G

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap.
14 § tredje stycket)

G

Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §)

Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
clearingorganisation (19 kap. 6 §)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet
från filial i Sverige (19 kap. 12 §)

Q

Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet
på säkerhet (20 kap. 4 §)

D

Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i
vissa fall (20 kap. 6 § första stycket)

G

Tillstånd för clearingorganisation att driva en
sidoverksamhet (20 kap. 7 § andra och tredje styckena)

J

Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket)

D

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett värde-
pappersbolag, en börs eller en svensk clearing-
organisation (24 kap. 1 §)

N

Lagen (2010:751) om betaltjänster
Ansökan från juridisk person om undantag från
tillståndsplikt (2 kap. 3 §)

K

Ansökan från fysisk person om undantag från
tillståndsplikt (2 kap. 3 §)

J

Underrättelse från registrerad betaltjänstleverantör om
förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag från
tillstånd (2 kap. 4 §)

H

Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap. 6 §)

O

Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att
tillhandahålla ytterligare betaltjänster (2 kap. 6 §)

H

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett
betalningsinstitut (2 kap. 8 §)

N

Tillstånd till uppskattning av den andel av
betaltjänstanvändares medel som ska skyddas
(3 kap. 7 § tredje stycket)

F

Juridisk persons anmälan av 1�10 ombud i Sverige
(3 kap. 17 §)

G

Juridisk persons anmälan av 11�49 ombud i Sverige
(3 kap. 17 §)

H

Juridisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige
(3 kap. 17 §)

I

background image

14

SFS 2011:756

Fysisk persons anmälan av 1�10 ombud i Sverige
(3 kap. 17 §)

F

Fysisk persons anmälan av 11�49 ombud i Sverige
(3 kap. 17 §)

G

Fysisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige
(3 kap. 17 §)

H

Betalningsinstituts underrättelse om 1�10 ombud i annat land
inom EES (3 kap. 18 §)

G

Betalningsinstituts underrättelse om 11�49 ombud i annat land
inom EES (3 kap. 18 §)

H

Betalningsinstituts underrättelse om 50 eller fler ombud i
annat land inom EES (3 kap. 18 §)

I

Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 19 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES
(3 kap. 21 §)

G

Ansökan om tillstånd att inrätta filial i land utanför EES
(3 kap. 23 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan
eller underrättelse beträffande ombud, filial eller
gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §)

D

Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 28 §)

D

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Undantag från försäkringsrörelselagen gällande
direkt skadeförsäkringsrörelse (1 kap. 19 §)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande
direkt livförsäkringsrörelse (1 kap. 20 §)

G

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande
verksamhet i utlandet (1 kap. 21 §)

G

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §)

G

Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §)

H

Omprövning av verksamhetstillstånd för understödsföreningar
(2 kap. 8 och 15 §§)

K

Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande
av tillstånd (2 kap. 8, 15 och 17 §§)

Q

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar
som innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §)

L

Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 9 §)

F

Godkännande av ändring av bolagsordning i samband
med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande
livförsäkringsbolag (2 kap. 9 och 11 kap. 20 §§)

R

Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering
(3 kap. 6 §)

D

Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering
meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande
verksamhet (3 kap. 21 §)

D

background image

15

SFS 2011:756

Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande
verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 22 §
andra stycket)

G

Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 5 §)

H

Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett
försäkringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2)

C

Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk
ansvarighet (4 kap. 11 §)

G

Undantag från krav på beräkning av försäkringstekniska
avsättningar i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring
(5 kap. 8 §)

G

Undantag från krav som gäller aktuarie (5 kap. 17 § andra stycket)

E

Tillåtelse att använda andra tillgångar för skuldtäckning än
sådana som anges i 6 kap. 3 §

I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 12 §

I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 14 §

I

Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 21 § 1 och 2

G

Tillstånd att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap. 3 §)

G

Tillstånd att använda statistiska metoder (7 kap. 7 §)

G

Beslut om att belopp som kan återfås från specialföretag
enligt avtal om riskövertagande får användas för att minska
solvensmarginalen (7 kap. 16 §)

G

Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 20 §)

H

Undantag från gruppbaserad redovisning (9 kap. 7 och 8 §§)

H

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (10 kap. 5 och 17 §§)

L

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän
domstol (11 kap. 23 §)

G

Tillstånd att verkställa fusionsplan
(11 kap. 33 §, 12 kap. 82 § och 13 kap. 33 §)

L

Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §)

G

Beslut om att annan än den som angetts i 12 kap. 6 §
första och andra styckena får vara stiftare

F

Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §)

G

Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §)

G

Förhandsgranskning av interna modeller (14 kap. 17 §) R�AC
Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav (15 kap. 1 §)

N

Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras
(15 kap. 10 §)

C

Lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap. 1 §)

O

Undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §)

K

Underrättelse från en registrerad utgivare om förändringar
i förutsättningarna för beviljat undantag från tillstånd (2 kap. 4 §)

H

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett institut
för elektroniska pengar (3 kap. 4 §)

N

Tillstånd till uppskattning av den andel av
betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 §)

F

Anmälan av 1�10 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)

G

Anmälan av 11�49 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)

H

background image

16

SFS 2011:756

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Anmälan av 50 eller fler betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)

I

Underrättelse om 1�10 ombud i annat land inom EES
(3 kap. 19 §)

G

Underrättelse om 11�49 ombud i annat land inom EES
(3 kap. 19 §)

H

Underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES
(3 kap. 19 §)

I

Underrättelse om filialetablering inom EES ( 3 kap. 20 §)

G

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom
EES (3 kap. 22 §)

G

Tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 24 §)

G

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan
eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gräns-
överskridande verksamhet (3 kap. 25 §)

D

Tillstånd för ett företag utanför EES att inrätta
filial i Sverige (3 kap. 28 §)

O

Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 29 §)

D