SFS 2011:758 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

110758.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1135) om årliga

avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

dels att 15 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 15 a § ska utgå,
dels att 3 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 14 § ska lyda ⬝Valutaväxling, finansiell

verksamhet, betaltjänster och utgivning av elektroniska pengar⬝,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 14 c och 14 d §§,

av följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

� 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
� 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� 15 § lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank,
� 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

� 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjäns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensions-

myndighetens premiepensionsverksamhet,

� 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
� 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
� 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

� 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,
� 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

� 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

1 Senaste lydelse 2011:263.

SFS 2011:758

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:758

� 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

� 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat,

� 10 kap. 20 § första stycket lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och

stora exponeringar,

� 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
� 14 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), och
� 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

7 §

Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har

tillstånd att driva

1. verksamhet enligt lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypoteks-

kassan,

2. verksamhet enligt lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteks-

bank, eller

3. finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsrörelse.

Lägsta avgift ska betalas av Svenska skeppshypotekskassan.

14 c §

Registrerade utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska

pengar ska betala en avgift på 20 000 kr.

14 d §

Institut för elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektro-

niska pengar ska betala en avgift på 40 000 kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)