SFS 2011:759 Förordning om ändring i förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar

110759.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1533) om
kapitaltäckning och stora exponeringar;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2006:1533) om kapital-

täckning och stora exponeringar

dels att 1, 16, 26 och 32 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 31 a §, samt närmast

före 31 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

2

I denna förordning betyder

1. behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som utövar tillsyn över in-
stitut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

2. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,
3. kapitalkravsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/

49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kre-
ditinstitut (omarbetning)

3, senast ändrat genom Europaparlamentets och rå-

dets direktiv 2010/78/EU

4,

4. kreditinstitutsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/

48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kredit-
institut (omarbetning)

5, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2010/78/EU

6, och

5. medräkningsbar garanti: en garanti eller en annan liknande överens-

kommelse med samma ekonomiska innebörd som en garanti som enligt före-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätt-
ten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning), (EUT L 177,
30.6.2006, s. 1, Celex 32006L0048) samt Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditin-
stitut (omarbetning), (EUT L 177, 30.6.2006, s. 201, Celex 32006L0049), senast änd-
rade genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november
2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG,
2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och
2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europe-
iska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värde-
pappers- och marknadsmyndigheten), (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex
32010L0078).

2 Senaste lydelse 2007:589.

3 EUT L 177, 30.6.2006, s. 201 (Celex 32006L0049).

4 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

5 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

6 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

SFS 2011:759

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:759

skrifter meddelade med stöd av 30 § 11 eller 17 får användas för att reducera
riskvikten för en exponering.

Med kommun avses i denna förordning även sådana samfälligheter som är

jämförbara med kommuner.

16 §

Vid beräkningen av om gränsvärdena för stora exponeringar

iakttas ska ett institut undanta

1. exponeringar mot en stat eller en centralbank eller mot en svensk eller

utländsk kommun i en stat inom EES, om exponeringen skulle ges riskvikten
noll procent enligt schablonmetoden för kreditrisker,

2. exponeringar som täcks av en medräkningsbar garanti som utfärdats av

en stat eller en centralbank eller av en svensk eller utländsk kommun i en stat
inom EES, om en exponering mot garantigivaren i fråga skulle ges riskvik-
ten noll procent enligt schablonmetoden för kreditrisker.

26 §

Finansinspektionen ska föra en förteckning över sådana finansiella

holdingföretag som anges i 9 kap. 3 § första stycket 2 lagen (2006:1371) om
kapitaltäckning och stora exponeringar och som ingår i en finansiell före-
tagsgrupp som inspektionen utövar tillsyn över. Förteckningen ska överläm-
nas till Europeiska kommissionen vid varje förändring.

Kapitalbasens lägsta nivå

31 a §

Bestämmelserna i 5 § första och andra styckena lagen (2006:1372)

om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora expone-
ringar ska tillämpas till och med den 31 december 2012.

32 §

När det gäller lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora expo-

neringar får Finansinspektionen, i de avseenden som inte regleras i denna
förordning, meddela föreskrifter om

1. vilka positioner som ska ingå i handelslagret enligt 1 kap. 7 § och om-

fattningen av dessa,

2. vilka positioner som får ingå i handelslagret enligt 1 kap. 9 § och vill-

koren för det,

3. vilka åtgärder ett institut ska vidta för att dess riktlinjer och instruktio-

ner ska uppfylla kraven i 1 kap. 10 § första stycket,

4. villkoren för att beräkna kapitalkravet enligt 2 kap. 6 § och hur kapital-

kravet enligt den paragrafen ska beräknas,

5. beräkningen av fasta omkostnader enligt 2 kap. 10 §,
6. villkoren för att räkna in poster i kapitalbasen och räkna av poster från

den enligt 3 kap., omfattningen av dessa poster och hur kapitalbasen i övrigt
ska beräknas enligt samma kapitel,

7. hur ett institut som har tillstånd att använda en internmetod för kredit-

risker ska beräkna förväntade förlustbelopp och de avsättningar och värde-
regleringar som gjorts för att täcka förlusterna samt hur förväntade förlustbe-
lopp för aktieexponeringar och positiva eller negativa belopp som uppkom-
mer vid en jämförelse mellan förväntade förlustbelopp i övrigt och gjorda
avsättningar och värderegleringar ska behandlas enligt 3 kap. 9 § när kapital-
basens storlek beräknas,

background image

3

SFS 2011:759

8. när ett institut som värdepapperiserat sina tillgångar och ett medver-

kande institut ska beräkna ett kapitalkrav för exponeringarna enligt 4 kap.
2 §,

9. vilka krav ett institut ska uppfylla för att få tillstånd att använda meto-

den med interna modeller enligt 4 kap. 4 § andra stycket,

10. hur ett institut som använder schablonmetoden enligt 4 kap. 5 § ska

beräkna de riskvägda exponeringsbeloppen och vilka förutsättningar som
ska vara uppfyllda för att ett exportkreditorgans kreditvärderingar ska få an-
vändas för att bestämma riskvikter enligt 4 kap. 6 §,

11. hur ett institut som har tillstånd att använda internmetoden ska beräk-

na de riskvägda exponeringsbeloppen enligt 4 kap. 7 §,

12. vilka krav ett institut ska uppfylla för att få tillstånd att använda intern-

metoden enligt 4 kap. 7 §,

13. i vilken omfattning moder- och dotterföretag får betraktas som en en-

het enligt 4 kap. 8 § andra stycket,

14. under vilka förutsättningar ett institut får kombinera schablon- och in-

ternmetoderna eller införa en internmetod stegvis enligt 4 kap. 9 §,

15. vilka krav kreditvärderingsföretagens metoder och kreditvärderingar

ska uppfylla för att kreditvärderingsföretagen ska godkännas enligt 4 kap.
12 §,

16. hur ett institut får använda kreditvärderingar gjorda av kreditvärde-

ringsföretag för att beräkna de riskvägda exponeringsbeloppen,

17. vilka kreditriskskydd som får användas för att reducera ett riskvägt ex-

poneringsbelopp, under vilka förutsättningar olika kreditriskskydd får beak-
tas och hur kreditriskskyddets riskreducerande effekter ska beräknas enligt 4
kap. 15 § för ett institut som använder schablonmetoden eller den grundläg-
gande internmetoden för exponeringen,

18. hur kapitalkravet för motpartsrisker som ingår i marknadsrisker ska

beräknas enligt 5 kap. 1 §,

19. hur ett institut som använder någon av schablonmetoderna för posi-

tionsrisk, avvecklingsrisk, valutakursrisk eller råvarurisk ska beräkna kapi-
talkravet för marknadsrisker enligt 5 kap. 2 §,

20. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett institut ska få tillstånd att

använda egna riskberäkningsmodeller enligt 5 kap. 3 §,

21. hur ett institut som använder basmetoden ska beräkna kapitalkravet

enligt 6 kap. 2 §,

22. hur ett institut som använder schablonmetoden för operativa risker ska

beräkna kapitalkravet enligt 6 kap. 3 och 5 §§,

23. vilka krav som ställs på ett institut som använder schablonmetoden för

operativa risker enligt 6 kap. 4 §,

24. vilka villkor ett institut ska uppfylla för att få använda en annan beräk-

ningsgrund för vissa affärsområden enligt 6 kap. 5 §,

25. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett institut ska få tillstånd att

använda internmätningsmetoden enligt 6 kap. 7 §,

26. i vilken omfattning moder- och dotterföretag får betraktas som en en-

het enligt 6 kap. 7 § andra stycket,

27. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett institut ska få tillstånd att

kombinera olika metoder för operativ risk enligt 6 kap. 8 §,

28. hur exponeringarna ska värderas vid beräkningen av ett instituts expo-

neringar enligt 7 kap. 3 och 5 §§,

background image

4

SFS 2011:759

29. under vilka förutsättningar en grupp av kunder med inbördes anknyt-

ning anses finnas enligt 7 kap. 4 § första stycket och hur instituten ska analy-
sera sina exponeringar för att avgöra om det finns en grupp av kunder med
inbördes anknytning,

30. vilka exponeringar som ska anses utgöra exponeringar enligt 7 kap.

6 § första stycket 3,

31. vilka poster som helt eller delvis får undantas vid beräkningen av ett

instituts stora exponeringar enligt 7 kap. 6 § andra stycket,

32. under vilka förutsättningar ett institut i de fall som avses i 7 kap. 7 §

får beräkna en exponerings värde med stöd av internmetoden eller med be-
aktande av kreditriskskydd och vilka krav ett institut som använder någon av
dessa beräkningsmetoder ska uppfylla,

33. vilket särskilt kapitalkrav och vilka övriga villkor ett institut ska upp-

fylla enligt 7 kap. 8 §,

34. vad som ska utgöra ett behållande av ett ekonomiskt intresse netto och

när undantag från behållande av ett ekonomiskt intresse får göras enligt
7 a kap. 1 §,

35. vilka krav som ett institut ska uppfylla enligt 7 a kap. 2 § innan det får

ta position i en värdepapperisering,

36. vilka krav som ett institut löpande ska uppfylla enligt 7 a kap. 3 § efter

det att institutet investerat i en värdepapperisering,

37. vilken information som ska lämnas av medverkande institut eller ori-

ginator enligt 7 a kap. 6 §,

38. vilken förhöjd riskvikt som ska gälla för värdepapperiseringen enligt

7 a kap. 7 §,

39. vilken information som ska offentliggöras enligt 8 kap. 2 §, vid vilken

tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall informationen ska lämnas
och hur informationens riktighet ska kontrolleras,

40. i vilka fall bestämmelserna om finansiella företagsgrupper ska gälla

enligt 9 kap. 2 §,

41. under vilka förutsättningar tillstånd att räkna in vissa dotterföretag en-

ligt 9 kap. 4 § får ges,

42. vilken information som ska offentliggöras enligt 9 kap. 7 §, vid vilken

tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall informationen ska lämnas
och hur informationens riktighet ska kontrolleras,

43. hur gruppbaserad redovisning enligt 9 kap. 9 § ska upprättas för såda-

na institut som tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovis-
ningsstandarder

7,

44. hur konsolideringen ska ske enligt 9 kap. 10 §,
45. hur kapitalbasen ska beräknas enligt 9 kap. 11 §,
46. innehållet, utformningen och omfattningen av den redovisning eller

information som ska lämnas enligt 10 kap. 11 §,

47. vilka räkenskapsperioder den gruppbaserade redovisningen och den

samlade informationen ska avse och vid vilka tidpunkter den gruppbaserade
redovisningen och den samlade informationen ska ges in enligt 10 kap. 12 §,

7 EGT L 243, 11.9.2002, s. 1 (Celex 32002R1606).

background image

5

SFS 2011:759

48. vilka företag som enligt 10 kap. 12 § ska upprätta och ge in den grupp-

baserade redovisningen om det finns en finansiell företagsgrupp enligt 9 kap.
2 §,

49. omfattningen och fullgörandet av skyldigheten att rapportera stora ex-

poneringar enligt 10 kap. 15 §, och

50. omfattningen och fullgörandet av skyldigheten att rapportera kapital-

bas och kapitalkrav enligt 10 kap. 16 §.

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011