SFS 2011:765 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

110765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2000:35) om byte av

redovisningsvaluta i finansiella företag ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med

1. försäkringsföretag: försäkringsaktiebolag,

ömsesidigt försäkrings-

bolag och försäkringsförening som omfattas av försäkringsrörelselagen
(2010:2043),

2. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-

marknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 11 lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse,

3. finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt
a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder,

c) börs enligt 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden,
d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 5 § 5 lagen om värde-

pappersmarknaden, och

e) central värdepappersförvarare enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

4. finansiell företagsgrupp: grupp av företag som avses i 9 kap. 1 § lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar eller annan grupp av
företag på vilka, enligt föreskrift meddelad med stöd av 13 kap. 1 § 33
samma lag, bestämmelserna om finansiell företagsgrupp ska tillämpas och

5. koncern: detsamma som i 1

kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra ju-
ridiska personer än aktiebolag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2 Senaste lydelse 2010:2065.

SFS 2011:765

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:765

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)