SFS 2011:767 Lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

110767.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk
handel och andra informationssamhällets tjänster;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 6 § lagen (2002:562) om elektro-

nisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska ha följande
lydelse.

6 §

3

Bestämmelserna i 3�5 §§ är inte tillämpliga på

1. tillåtligheten av marknadsföring genom icke begärd e-post,
2. utgivning av elektroniska pengar av sådana aktiebolag eller ekono-

miska föreningar som enligt 2 kap. 3 § lagen (2011:755) om elektroniska
pengar undantagits från den lagens bestämmelser,

3. reklam för fondandelar enligt artikel 44.2 i rådets direktiv 85/611/EEG

av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar
som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
(fondföretag)

4, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2008/18/EG

5,

4. sådana krav för försäkringsverksamhet genom sekundäretablering eller

gränsöverskridande verksamhet som avses i avdelning IV i rådets direktiv
92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författ-
ningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring
av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG

6, senast ändrat genom Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2008/36/EG

7, och avdelning IV i Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livför-
säkring

8, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/

19/EG

9,

5. sådana krav för obligatoriska skadeförsäkringar som avses i artikel 30.2

i rådets direktiv 92/49/EEG,

6. avtalsförpliktelser vid konsumentavtal,

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa
rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på
den inre marknaden (⬝Direktiv om elektronisk handel⬝) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1
Celex 32000L0031).

3 Senaste lydelse 2009:359.

4 EGT L 375, 31.12.1985, s. 3 (Celex 31985L0611).

5 EUT L 76, 19.3.2008, s. 42 (Celex 32008L0018).

6 EGT L 228, 11.8.1992, s. 1 (Celex 31992L0049).

7 EUT L 81, 20.3.2008, s. 69 (Celex 32008L0036).

8 EGT L 345, 19.12.2002, s. 1 (Celex 32002L0083).

9 EUT L 76, 19.3.2008, s. 44 (Celex 32008L0019).

SFS 2011:767

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:767

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

7. upphovsrätt och närstående rättigheter, skydd för kretsmönster för halv-

ledarprodukter och industriellt rättsskydd, eller

8. formkrav för avtal som skapar eller överför rättigheter i fast egendom.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)