SFS 2011:768 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

110768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 §, 2 kap. 2 § och 7 kap.

1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande
lydelse.

1 kap.

5 §

2

I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla data-
tjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den
huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag
eller motsvarande utländska företag,

2. bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,
3. bankaktiebolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bank-

rörelse,

4. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att utö-

va tillsyn över utländska kreditinstitut,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

utländskt kreditinstituts etablering av flera driftställen ska anses som en enda
filial,

7. finansiellt institut: ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappers-

bolag eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet
är att

a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,
b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2�10, 12 och 15 utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §,

8. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd till rörelse som avses i

denna lag,

9. kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapital-

täckning och stora exponeringar,

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2 Senaste lydelse 2009:361.

SFS 2011:768

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:768

10. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,
11. kreditmarknadsbolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva

finansieringsrörelse,

12. kreditmarknadsförening: en ekonomisk förening som har fått tillstånd

att driva finansieringsrörelse,

13. kreditmarknadsföretag: kreditmarknadsbolag och kreditmarknads-

förening,

14. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent el-
ler mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsent-
ligt inflytande över ledningen av företaget,

15. medlemsbank: en ekonomisk förening som avses i lagen (1995:1570)

om medlemsbanker,

16. sparbank: ett företag som avses i sparbankslagen (1987:619),
17. startkapital: det kapital som definieras i artikel 57 a och b i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten
att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning), senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,

3

18. utländskt bankföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva bankrörelse,

19. utländskt kreditföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva finansieringsrörelse, och

20. utländskt kreditinstitut: ett utländskt bankföretag och ett utländskt kre-

ditföretag.

2 kap.

2 §

4

Tillstånd att driva bankrörelse behövs inte för

1. utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektro-

niska pengar, eller

2. tillhandahållande av betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betal-

tjänster.

7 kap.

1 §

5

Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet

som har ett naturligt samband med den.

Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat
1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänhe-

ten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,

2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och

kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,

3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar

och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
5. tillhandahålla betalningsmedel,

3 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex32010L0078).

4 Senaste lydelse 2010:760.

5 Senaste lydelse 2010:760.

background image

3

SFS 2011:768

6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
7. medverka vid värdepappersemissioner,
8. lämna ekonomisk rådgivning,
9. förvara värdepapper,
10. driva rembursverksamhet,
11. tillhandahålla värdefackstjänster,
12. driva valutahandel,
13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i

kreditupplysningslagen (1973:1173), samt

15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska

pengar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011