SFS 2011:769 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

110769.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2006:531) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet är att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster
eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsak-
liga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller mot-
svarande utländska företag,

2. behörig myndighet: Finansinspektionen eller någon annan myndighet

inom EES som utövar tillsyn, individuellt eller på gruppnivå, över ett regle-
rat företag med huvudkontor inom EES,

3. blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte är ett reg-

lerat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är
ett reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett
finansiellt konglomerat,

4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
5. finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut,

värdepappersbolag eller fondbolag eller motsvarande utländskt företag och
vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar,
b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2�10, 12 och 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

6. finansiell sektor: ett eller flera av följande företag
a) kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag eller motsvarande utländ-

ska företag samt finansiella institut och anknutna företag (bank- och värde-
papperssektorn),

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2 Senaste lydelse 2010:2073.

SFS 2011:769

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:769

b) försäkringsföretag, utländska direktförsäkringsföretag, utländska åter-

försäkringsföretag och försäkringsholdingföretag (försäkringssektorn), och

c) blandade finansiella holdingföretag,
7. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva fond-

verksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8. försäkringsföretag: ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäk-

ringsbolag eller en försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen
(2010:2043),

9. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett försäkrings-

företag, ett utländskt direktförsäkringsföretag, ett utländskt återförsäkrings-
företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och vars huvudsakliga
verksamhet är att förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som uteslu-
tande eller huvudsakligen är försäkringsbolag, utländska direktförsäkrings-
företag eller utländska återförsäkringsföretag,

10. institut: kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag,
11. konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/

87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäk-
ringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om
ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/
EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 98/78/EG och 2000/12/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/1/EG,

12. kreditinstitut: en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om

bank- och finansieringsrörelse,

13. reglerat företag:
a) ett institut eller ett motsvarande utländskt företag, eller
b) ett försäkringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag,
14. relevant behörig myndighet:
a) en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en finansiell före-

tagsgrupp, försäkringsgrupp eller en motsvarande utländsk grupp som ingår i
ett finansiellt konglomerat,

b) någon annan behörig myndighet än som avses i a som utsetts till sam-

ordnare för ett finansiellt konglomerat, eller

c) någon annan behörig myndighet som de myndigheter som avses i a och

b kommer överens om är relevant,

15. samordnare: den behöriga myndighet som enligt 4 kap. ansvarar för

tillsynen över ett finansiellt konglomerat,

16. sektorsbestämmelser: de bestämmelser i lag och andra författningar

som gäller för den rörelse som drivs av institut och försäkringsföretag,

17. utländskt återförsäkringsföretag: ett företag som inte är ett försäk-

ringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag och vars huvudsak-
liga verksamhet är att försäkra risker som överlåts av försäkringsföretag,
utländska direktförsäkringsföretag eller utländska återförsäkringsföretag, och

18. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

background image

3

SFS 2011:769

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011