SFS 2011:772 Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

110772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning
och stora exponeringar;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla data-
tjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den
huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag
eller motsvarande utländska företag,

2. behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom

EES som utövar tillsyn över institut, institut för elektroniska pengar eller
motsvarande utländska företag,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. exponeringar: poster som redovisas som tillgång i balansräkningen,

derivatavtal som redovisas som skulder eller åtaganden utanför balansräk-
ningen,

5. finansiellt holdingföretag: ett finansiellt institut som inte är ett blandat

finansiellt holdingföretag enligt 1 kap. 3 § 3 lagen (2006:531) om särskild
tillsyn över finansiella konglomerat och

a) som har minst ett dotterföretag som är kreditinstitut, värdepappersbolag

eller motsvarande utländskt företag, och

b) vars dotterföretag uteslutande eller huvudsakligen utgörs av sådana

företag som avses i a eller finansiella institut,

6. finansiellt institut: ett svenskt eller utländskt företag som inte är kredit-

institut, värdepappersbolag eller motsvarande utländskt företag och vars
huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,
b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2�10, 12 och 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

SFS 2011:772

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:772

7. finansiellt instrument: ett avtal som ger upphov till en finansiell tillgång

för en part samtidigt som en annan part får en finansiell skuld eller utfärdar
ett egetkapitalinstrument,

8. finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat

finansiellt holdingföretag, som inte är dotterföretag till ett institut eller ett
motsvarande utländskt företag som auktoriserats inom EES eller till ett annat
finansiellt holdingföretag som är etablerat inom EES,

9. holdingföretag med blandad verksamhet: ett svenskt eller utländskt

moderföretag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag, motsvarande
utländskt företag, finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt
holdingföretag enligt 1 kap. 3 § 3 lagen om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat, men som har minst ett dotterföretag som är kreditinstitut,
värdepappersbolag eller motsvarande utländskt företag,

10. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,
11. kapitalkravsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/

49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och
kreditinstitut (omarbetning), senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2010/78/EU

2,

12. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och Svenska skeppshypo-

tekskassan,

13. kreditinstitutsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/

48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kredit-
institut (omarbetning), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/78/EU

3,

14. medverkande institut: institut, annat än det institut som är originator,

som upprättar och förvaltar ett tillgångsbaserat certifikatprogram eller någon
annan värdepapperisering och som förvärvar exponeringar från tredje man,

15. moderinstitut inom EES: ett institut eller motsvarande utländskt före-

tag som auktoriserats inom EES och som

a) har ett institut, ett finansiellt institut eller ett motsvarande utländskt

företag som dotterföretag eller som har ett ägarintresse i ett sådant företag,
och

b) inte är dotterföretag till ett annat institut eller ett motsvarande utländskt

företag som auktoriserats inom EES eller till ett finansiellt holdingföretag
som är etablerat inom EES,

16. operativa risker: risker för förluster till följd av inte ändamålsenliga

eller inte fungerande interna förfaranden eller system eller på grund av
mänskliga fel eller yttre händelser, samt rättsliga risker,

17. originator: ett företag som
a) självt eller via anknutna företag, direkt eller indirekt, var part i det

ursprungliga avtal som gav upphov till de förpliktelser eller potentiella för-
pliktelser för gäldenären, eller den potentiella gäldenären, som ligger till
grund för den exponering som värdepapperiseras, eller

b) förvärvar tredje mans exponeringar, tar upp dem i sin balansräkning

och därefter värdepapperiserar dem,

18. riskvikt: en procentsats som beskriver en risknivå hos en exponering,

2 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex32010L0078).

3 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex32010L0078).

background image

3

SFS 2011:772

19. värdepapperisering: en transaktion eller ett program varigenom den

kreditrisk som är förenad med en exponering eller en grupp exponeringar
delas upp i delar, och som har följande egenskaper:

a) betalningarna inom ramen för transaktionen eller programmet är bero-

ende av utvecklingen av exponeringen eller gruppen av exponeringar, och

b) prioriteringen av delarna avgör hur förluster fördelas under den tid

transaktionen eller programmet pågår,

20. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, och

21. återvärdepapperisering: en värdepapperisering i vilken den risk som

är förenad med en underliggande grupp av exponeringar delas upp i delar
och minst en av de underliggande exponeringarna är en värdepapperiserings-
position.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011