SFS 2011:776 Förordning om elektroniska pengar

110776.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om elektroniska pengar;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen

(2011:755) om elektroniska pengar.

Registerfrågor

2 §

Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftsla-

gen (1998:204) för det register som förs enligt 5 kap. 5 § lagen (2011:755)
om elektroniska pengar.

3 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och ska-

destånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

4 §

I registret registreras uppgifter för varje institut för elektroniska

pengar, registrerad utgivare, ombud och filial. Utöver vad som följer av
5 kap. 5 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska registret innehålla
uppgift om namn eller firma och om personnummer, samordningsnummer
eller organisationsnummer.

5 §

Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat

beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten.

Bemyndigande

6 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2011:755) om elektroniska

pengar meddela föreskrifter om

1. beräkningen av genomsnittligt utestående skulder enligt 2 kap. 3 § 5,
2. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer vid prövning av en

ansökan enligt 2 kap. 6 § första stycket 2 a,

3. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första stycket,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009
om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt
om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/
EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT L 267, 10.10.2009, s. 7, Celex
32009L0110).

SFS 2011:776

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:776

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

4. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska

hantera medel enligt 3 kap. 6 §,

5. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska

hantera medel enligt 3 kap. 7 § andra stycket som tagits emot i utbyte mot
utgivna elektroniska pengar och andra medel som tagits emot för genom-
förandet av betalningstransaktioner och hur stor andel av medlen hos insti-
tuten eller utgivarna som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap. 7 § tredje
och fjärde styckena,

6. vilka uppgifter som institut för elektroniska pengar och registrerade

utgivare ska ge till Finansinspektionen enligt 3 kap. 8 §,

7. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 9 §,
8. vad institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska iaktta

och vilka krav som institutet eller utgivaren ska uppfylla vid uppdragsavtal
enligt 3 kap. 29 §,

9. vilka upplysningar ett institut för elektroniska pengar eller en registre-

rad utgivare ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet
enligt 5 kap. 2 § och hur uppgiftsskyldigheten ska fullgöras,

10. vilka uppgifter som, utöver vad som anges i lagen, en ansökan om till-

stånd eller om undantag från tillstånd ska innehålla samt vilka handlingar
som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen, och

11. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska full-

göra sina skyldigheter i fråga om anmälningar och underrättelser enligt 2 och
3 kap.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då förordningen

(2002:157) om utgivning av elektroniska pengar ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)