SFS 2011:777 Förordning om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

110777.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1600) om
årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag
och försäkringsföretag;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:1600) om årsredo-

visning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska ha föl-
jande lydelse.

4 §

1

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. kreditinstituts, värdepappersbolags och försäkringsföretags löpande

bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning,

2. kreditinstituts och värdepappersbolags delårsrapporter,
3. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag ska upprätta

enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i

försäkringsföretag, och
4. i vilken utsträckning som lagen om årsredovisning i försäkringsföretag

och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska tillämpas i sådana
företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 1 § tredje stycket samma
lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:765.

SFS 2011:777

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011