SFS 2011:778 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

110778.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter
om ändring i Riksåklagarens föreskrifter
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 13 juni 2011.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket
rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om
ordningsbot för vissa brott

1 att en ny bilaga 3 med följande lydelse ska

införas.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 10 juli 2011.

ANDERS PERKLEV

Nils Rekke

1 Föreskrifterna senast ändrade 2010:114

SFS 2011:778

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:778

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bilaga 3

Brott mot miljöbalken

Föreläggande av ordningsbot får utfärdas för nedskräpningsförseelse då
någon på gator och torg samt i parker och på liknande offentliga platser
skräpat ned med små mängder skräp t.ex. snabbmatsförpackningar, glas-
och plastflaskor, olika typer av dryckesförpackningar, engångsgrillar och
andra engångsartiklar.

Om någon placerar ut större mängder av sådant skräp eller skräpar ned i
systematisk omfattning är gärningen normalt att anse som nedskräpning
och ska inte bli föremål för ordningsbot. Detsamma ska gälla när någon
skräpat ned med förpackningar som innehåller tändvätska, färg eller andra
kemikalier som kan vara miljöfarliga.

Att kasta bort en bussbiljett, en cigarettfimp, ett kolapapper, ett tuggummi
eller liknande är normalt att anse som en ringa förseelse och är inte fören-
ad med straffansvar.

Enligt 48 kap. 15 § andra stycket rättegångsbalken bör föreläggande av
ordningsbot inte utfärdas om det kan antas vara påkallat att åklagare
prövar fråga om strafföreläggande eller åtal för brottet. Så kan vara fallet
om den misstänkte gör gällande att gärningen inte begicks med uppsåt.

Av 48 kap. 15 § första stycket rättegångsbalken följer att ordningsbot inte
får utfärdas om det föreligger anledning att anta att talan om enskilt
anspråk kommer att föras.

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

1

29 kap. 7a§

Nedskräpningsförseelse

800