SFS 2011:750 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

110750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för
Riksrevisionen;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:1023) med in-

struktion för Riksrevisionen

2

dels att i 18 och 23 §§ ordet ⬝riksdagsförvaltningen⬝ ska skrivas med stor

begynnelsebokstav,

dels att 5 § ska ha följande lydelse.

5 §

3

Riksrevisorn med administrativt ansvar beslutar om arbetsordning och

verksamhetsplan samt de ekonomi- och personaladministrativa föreskrifter
som ska gälla för den egna verksamheten och som inte ska beslutas av Riks-
dagsförvaltningen enligt 7 § 1 och 2 lagen (2011:745) med instruktion för
Riksdagsförvaltningen eller av riksdagsstyrelsen enligt 46 § lagen
(2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för Riksdags-
förvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.

Enligt de förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och 3 lagen

(1994:260) om offentlig anställning får riksrevisorn med administrativt an-
svar i särskilda fall besluta att endast svenska medborgare får vara anställda
inom Riksrevisionen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30, rskr. 2010/11:264.

2 Senaste lydelse av 18 § 2010:1817.

3 Senaste lydelse 2010:1817.

SFS 2011:750

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011