SFS 2011:780 Lag om ändring i lagen (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden

110780.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:1037) med instruktion för
Valprövningsnämnden;

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1974:1037) med

instruktion för Valprövningsnämnden ska ha följande lydelse.

7 §

2

Av nämnden beslutade ersättningar betalas ut av Riksdagsförvalt-

ningen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2010/11:KU32, rskr. 2010/11:295.

2 Senast lydelse 2000:549.

SFS 2011:780

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011