SFS 2011:781 Lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen

110781.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till
riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i
riksdagen;

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 17 §§ lagen (1999:1209) om

stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska ha
följande lydelse.

5 §

Partigrupp som företräder ett regeringsparti är berättigad till ett grund-

belopp. Var och en av övriga partigrupper är berättigad till två grundbelopp.

17 §

Till en ledamot som har blivit invald i riksdagen genom att partiet fått

minst tolv procent av rösterna i den egna valkretsen lämnas stöd, med
tillämpning i övrigt av bestämmelserna i denna lag, i form av

a) basstöd till partigrupp med en niondel av vad som tillkommer ett parti

som inte är regeringsparti,

b) stöd enligt 10 §, och
c) stöd enligt 15 a § för ett mandat.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2010/11:KU32, rskr. 2010/11:295.

SFS 2011:781

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011