SFS 2011:783 Förordning om ändring i tullförordningen (2000:1306)

110783.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tullförordningen (2000:1306);

utfärdad den 16 juni 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om tullförordningen (2000:1306)

1

dels att 46 och 47 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 78 § ska ha följande lydelse.

78 §

2

Obetalda avgifter enligt 74�76 §§ ska på begäran av Tullverket

drivas in på det sätt som anges i 5 kap. 23 § tullagen (2000:1281).

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4�9 §§ indrivnings-

förordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att
betala fordran innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § samma för-
ordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kro-

nor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Tullverket får medge nedsättning av eller befrielse från avgifter enligt

74 §, om det finns särskilda skäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av 46 § 2007:1272.

2 Senaste lydelse 2006:913.

SFS 2011:783

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011