SFS 2011:784 Förordning om ändring i förordningen (2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg

110784.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:142) om
inskrivning av rätt till luftfartyg;

utfärdad den 16 juni 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:142) om inskriv-

ning av rätt till luftfartyg

dels att 38 § ska upphöra att gälla,
dels att 37 § ska ha följande lydelse.

37 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för registre-

ring och om expeditionsavgifter för bevis om inskrivningsåtgärd. Transport-
styrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter för användningen av
registret.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:784

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011