SFS 2011:785 Förordning om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget

110785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1395) med
instruktion för Sametinget;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1395) med instruk-

tion för Sametinget

dels att rubriken närmast före 18 § ska utgå,
dels att 7 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 17 a och 17 b §§,

samt närmast före 17 a och 17 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

7 §

Sametinget ska ha ett kansli som leds av en chef. Kanslichefen får inte

samtidigt vara ledamot eller ersättare i Sametinget, Sametingets styrelse eller
någon av de nämnder som avses i 2 kap. 5 § sametingslagen (1992:1433).

Personalansvarsnämnd

17 a §

Vid Sametinget ska det finnas en personalansvarsnämnd. Kansli-

chefen ska vara ordförande i personalansvarsnämnden.

Tillämpligheten av vissa förordningar

17 b §

Sametinget ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

18 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på Sametinget:

� 2�4 §§ om myndighetens ledning,
� 5 § om delegering,
� 9�18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämnd-

myndigheter,

� 20 § om föredragning,
� 22�24 §§ om anställningar och uppdrag,
� 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse,

och

� 29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2011.

SFS 2011:785

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

2

SFS 2011:785

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)