SFS 2011:789 Tillkännagivande av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

110789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och
staten;

beslutat den 16 juni 2011.

Regeringen ger till känna följande.

Avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

Allmänna bestämmelser

1 §

Detta avtal gäller mellan Systembolaget Aktiebolag �� nedan kallat

Bolaget �� och staten.

2 §

Bolaget ska vara det i 5 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) föreskrivna

detaljhandelsbolaget.

3 §

Bolaget får vara medlem i bostadsrättsförening eller vara delägare i

fastighet eller fastighetsbolag för att erhålla lokaler som behövs för verksam-
heten. I övrigt får Bolaget inte utan regeringens medgivande förvärva aktier
eller annan delaktighet i annat företag eller i annan näringsverksamhet.

Produkturval

4 §

Bolagets produkturval ska vara sådant att ingen favorisering sker av

inhemska produkter. Urvalet får endast grundas på en bedömning av produk-
tens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kundernas
efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn.

På begäran av leverantör av produkt vilken avvisats från eller avförts ur

Bolagets sortiment ska Bolaget skriftligen redogöra för de skäl som föranlett
dess ställningstagande. Leverantören ska upplysas om sin rätt att få beslutet
överprövat av Alkoholsortimentsnämnden.

Med sortiment avses i detta avtal de alkoholdrycker som Bolaget köper in

efter offertförfrågan och de alkoholdrycker som finns tillgängliga för för-
säljning i det s.k. beställningssortimentet.

5 §

Bolaget ska utan dröjsmål verkställa beslut av Alkoholsortiments-

nämnden.

Vid prövning av ärenden hos nämnden ska Bolaget tillhandahålla nämn-

den det material och de upplysningar som begärs.

SFS 2011:789
Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

2

SFS 2011:789

6 §

Bolagets handelsmarginal ska sättas efter objektiva kriterier, som gäl-

ler lika för inhemska och importerade produkter.

Marknadsföring och produktinformation

7 §

Bolagets åtgärder för marknadsföring och produktinformation ska vara

opartiska och oberoende av produkternas ursprungsland. Bolaget ska, med
beaktande av i lag angivna begränsningar för marknadsföring av alkohol-
drycker, verka för att nya produkter blir kända för kunderna.

Bolaget ska vidare lämna information till allmänheten om de risker som är

förenade med konsumtion av alkoholdrycker.

Detaljhandel

8 §

Det åligger Bolaget att bedriva detaljhandel på sätt som förutsätts i

alkohollagen. Verksamheten ska bedrivas rationellt och kunderna ges god
service.

Verksamheten ska utövas i egen drift.

9 §

En övergripande målsättning för Bolaget vid förläggning av försälj-

ningsställen ska vara att i princip varje kommun som gör framställning om
det ska få ett försäljningsställe (systembutik).

Beslut om att etablera eller lägga ned en systembutik ska fattas av Bola-

gets styrelse. Beslutet ska grundas på en samlad bedömning utifrån företags-
ekonomiska och servicemässiga överväganden.

10 §

Bolaget ska höra kommunen och polismyndigheten före det att Bola-

get fattar beslut om etablering, flytt eller nedläggning av butik.

11 §

Bolaget beslutar om tider för öppethållande i systembutikerna enligt

de riktlinjer som har beslutats av riksdagen.

12 §

Bolaget ska i årsredovisningen redogöra för vilka beslut om etable-

ring eller nedläggning av systembutik som har fattats och lämna uppgift om
vilka etableringar eller nedläggningar som har genomförts.

13 §

På begäran av köpare i ort där systembutik saknas ska Bolaget om-

besörja att försäljning kan ske genom försändning på rekvisition. För sådan
försändning får Bolaget anlita särskilt ombud. Saknas förutsättningar för att
anlita särskilt ombud ska varan sändas med post eller allmänt kommunika-
tionsmedel till lämplig hållplats eller station. Försändningskostnad ska beta-
las av Bolaget.

Partihandel

14 §

Bedriver Bolaget sådan partihandel som avses i 5 kap. 1 § tredje

stycket alkohollagen, är Bolaget skyldigt att se till att partihandeln får bära
sina egna kostnader. Bolagets handelsvillkor ska vara opartiska och stå i
överensstämmelse med de villkor som i övrigt tillämpas inom branschen.

background image

3

SFS 2011:789

Auktioner

15 §

Bolagets försäljning av spritdrycker, vin och starköl på auktion för

annans räkning får omfatta endast värdefulla samlarobjekt. Sådan försäljning
ska ske i Bolagets regi. Bolaget får dock anlita en enskild eller ett företag att
vara behjälplig med värdering och anordnande av auktion eller för liknande
uppdrag i samband med auktionsverksamheten.

Bolaget har rätt att ta ut avgift för auktion eller värdering.

Provningar

16 §

Av Bolaget anordnade provningar av alkoholdrycker för allmänheten

ska ske vid särskilda av Bolaget beslutade tillfällen för personer eller grup-
per av personer och under ledning av Bolagets personal. Provning i eller i
anslutning till Bolagets butikslokaler ska ske vid annan tidpunkt än då buti-
ken är öppen för försäljning.

Bolaget har rätt att ta ut avgift för anordnande av provningar.

Giltighetstid

17 §

Detta avtal träder i kraft den 15 maj 2011 och ersätter parternas avtal

av den 12 november 2007.

Det nu träffade avtalet gäller tills vidare, med sex månaders ömsesidig

uppsägningstid. Om det är nödvändigt med anledning av beslut av riksdagen
kan avtalet sägas upp med den kortare uppsägningstid, som ett sådant riks-
dagsbeslut kan föranleda.

�ndringar och tillägg

18 §

�ndringar av och tillägg till detta avtal ska för att bli gällande vara

skriftliga och undertecknade av båda parter.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var

sitt.

Stockholm den 9 maj 2011

För svenska staten

För Systembolaget Aktiebolag

Lars Hedengran

Cecilia Schelin Seidegård

Magdalena Gerger

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2008:39) av avtal mel-

lan Systembolaget Aktiebolag och staten.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011