SFS 2011:790 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

110790.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1091) om
assistansersättning;

utfärdad den 16 juni 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1993:1091) om assistans-

ersättning ska ha följande lydelse.

5 §

1

Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första

stycket socialförsäkringsbalken ska för år 2012 vara 267 kronor per timme.

Försäkringskassan ska senast den 1 mars varje år lämna regeringen förslag

till schablonbelopp för det kommande året. Försäkringskassan ska dessför-
innan höra Sveriges Kommuner och Landsting i frågan.

Belopp som fastställs enligt 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkrings-

balken avrundas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till när-
maste högre krontal.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. �ldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:812.

SFS 2011:790

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011