SFS 2011:793 Lag om ändring i miljöbalken (1998:808)

110793.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken (1998:808);

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 22 § miljöbalken ska ha

följande lydelse.

15 kap.

22 §

2

Om det behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra

hälso- eller miljöskäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer meddela föreskrifter om

1. yrkesmässig förbehandling av avfall, såsom demontering och sortering,

som utgörs av elektriska och elektroniska produkter, och

2. att den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som syftar till att förbe-

handla avfall, såsom demontering och sortering, som utgörs av elektriska
och elektroniska produkter ska ha personal eller kvalitetssystem som certi-
fierats av ett organ som ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering
och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upp-
hävande av förordning (EEG) nr 339/93

3 och lagen (2011:791) om ackredi-

tering och teknisk kontroll.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.

2 Senaste lydelse 2007:163.

3 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

SFS 2011:793

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011