SFS 2011:796 Lag om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

110796.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister
m.m.;

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (2007:592) om kassa-

register m.m. ska ha följande lydelse.

12 §

Kassaregister ska vara certifierat av ett organ som är ackrediterat för

uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning
(EEG) nr 339/93

2 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kon-

troll.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.

2 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

SFS 2011:796

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011